مجلات و کتب

ولی پاسدار

wpasdar@jame-ghor.com

0046745645645

  • 2019-08-13حریت

    الماسی جوغه که چیری ورپه سر کړی دنړۍ ټول ارزښتونه ورته ور کړی   واکمندوی دی د هوا او بحرو بر کړی صلا کار او دی د ټول جهان رهبر کړی   ستایندوی دی په میدیا او په منبر کړی

    بیشتر ببینید
  • 2019-06-18ای هیواد

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه