مجلات و کتب

عبدالخالق محمدی

akmohamadi@jame-ghor.com

0093456456

  • 2019-08-30آیا زنان ناقص اند؟

      بعضی ها به این باور اند که زنان ناقص در دین و العقل اند و حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را نیز دلیل میاورند  ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إح

    بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه