مجلات و کتب

استاد فضل الحق فضل

ustadfazel@jame-ghor.com

0093552415451

 • 2019-02-07ز غــور باسـتـان فـریا د آی

    ز غـور باستان فریاد آیـــد   فغـانهـا از دل  ناشـاد آیـــد    به مرگ مرد میدان پور غوری نوا و نوحه زین  بیدا د آیـــد   کنون از کوه و دشت ودرۀ غور صدای شیون وفـری

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-31صفـا و عشـق و الـفــت می زنـ

    درین  پهـنـا طــراوت  مـی زند موج صفـا وعشـق و الفــت  می زند موج عجــب زیبایـی طوفـان  کـرده  ایـنجا که لطف ومهر وشفقت می زند موج   ندارد  تـیـــره گـی اصــلا 

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-11وقـت آنـست تا بگیریم انتـبا

  بارهـا کردیــم  چهـــل  سـال  اشـتبا ه !!! وقـت آنـســت  تا بگـیــریــم   انتـبـا ه !!! گول شــرق وغــرب  خوردن تا بکـی ؟؟؟ جنـگ  قــدرت  کـرد  مـیهــن را تبـاه !!! گه

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-03دلـم از جنگ و خون،خونبار گـ

  دلــم  از  جنگ  و خون،  خونبار گـشته وطــن  زین  زنـــده گــــی  بـیـزار گـشته سخـن خون و کـفــن خون و دفـن خُـون زمیـن زیـن خون وخصـم  بیمــار گـشته نمــیـــدان

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-13تعصـب چیـسـت؟ جـُـز مزدور

  تعصـب چیـسـت ؟  جـُـز  مزدور بُـودن؟  به جـهـــل خُـود  هـمـی مغــرور بُـودن سبک مغـز و خریـف و تـنـد وبی با ک ز عــقــل و دیــن و دانـــش دور  بُـودن تهـی زایـمـا

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-16ای جلال آباد زیـبا! و ای محـ

  ای  جـــلال آباد  زیـبـــا  ! و ای محـیــط  جــا ن و  دل گـنجـهــا  بنـهـفـته داری  د رنهـــا د  خــا ک  و گـــــِل   خــا ر چـشـــم  دشمـنـان  خا ک و مـیهــن  گـشـت

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-07دِل کـس را چرا رحمی؟ به چـشـ

  به جــز قــتـــل وقـتــا ل و خـون ازیـن کــشو نـمـی آیـــد دِل کـس  را چـرا   رحـمـی؟  به  چـــشــم  تر نـمـی آیـــد دریـن  مـیـدان  گـو تـازی*  حــمـا ر و اســپ 

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-05شنیدسـتم ثنا گـردیده بـیما

  شـنـیــد ســـتـم  ثـنـا  گـردیــده  بـیـمــا ر دل آزرده  شـــده  آن  طـبـع  سـر شـــا ر   مـیــا ن  بـســتـر غـــم  خـفـتـه  رنـجُـور مـلــول  از غــصـه  و انـــ

  بیشتر ببینید
 • 2018-04-09تگاب اشنان چه مقبول و قشنگ ا

    تگاب اشنان  چه مقـبـول  و قشـنگ اسـت که چشــم انـدر نگاهـش لـنگ ،لـنگ است شـکـــوه  دره هـــای   پُـر خـــم  و  پـیــچ عجب عشـق آفـرین وشوخ و شـنگ اسـت مپـُـرس 

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-20درین فرخـنـده نـو روز دل اف

  ســـلا مــی  از  دل  و ا زجـــان   نـویـســــم  به  تـو  ای  دلـبـــری  جـانـــان   نـویـســــم دریـن  فــرخـــنـــده  نـو روز   د ل  افـــروز شـــکـــوه  و جـل

  بیشتر ببینید
 • 2018-03-12ز شــٌــر انـتـحــار هـــا

  ز شــٌــر انـتـحــار هـــا  توبـه  توبـه ز د ســت انـفـجـا رهـــا توبـه  توبـه   به دیـن  مـصـطــفـی  بـنـگـر  تجارت ز  خـُـبـث   اقـتــدار هــا  توبـه  توبـه   ک

  بیشتر ببینید
 • 2018-02-26مُسـلمان این چنین کافر ندید

  مُسـلـمـان ایـن چـنـیــن کا فــر نـدیــدم شـقـــی و قا تـــل  و چـا کــــر نـدیــدم شـعــا رش غــارت و چـور وچـپـاول به ایـن اوصـاف  مـن رهـبـر نـدیــدم یـزیــد

  بیشتر ببینید
 • 2018-02-05به کابل آتـش و خـُون می زنـد

  به  کابل آتش و خون می زنـد مـوج ز جـور دشمــن دون  می  زنـد مـوج دریـغ !  ازبی تمیـزی هـا  درین  ملک که همچون رود جیهـون می زنـد مـوج تـرور و انفـجــار و قـتــل و  وح

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-29تـپد کابـل مـیان آتـش و خون

  تـپــد  کابـل  مـیــان آتـش  و خون ز  دسـت  دشمـن  مکـاره و  دون خــداونــدا !  به  احسـان قـدیمـت به لطـف بـیکران و بس عـمیمـت نگـر بر چـهـــرۀ  زرد و نـزارش که 

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-10ذلیـل و ناتوان و خار تا کی ؟

  وطــن ویـرانه  از اغــیــار  تـا کــی ؟ عـلـیــل وخـستـۀ وبـیـمــا ر تـا کــی ؟ شهـیـد و زخمی و معلـول و معـیـوب ز دســت  دشـمـــن مـکـا ر تـا کـــی ؟ جـوانـان  وط

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-06فریاد منار تاریخی جام از بی

  وجــودم  در  خـطـــر افــتــا ده  امـــروز شــکـوهـــم  از نـظـــر افــتــا ده امـــروز   چــرا  ؟ جــــاه  و  جـــــلال  با ســتـانـــم به  دســت  بـی هـــنـــ

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-29به میلادش محبت می زنـد موج

  به مناسـبـت مـیــلاد باسـعــادت حـضــرت ســـرورکایـنـات و فـخـرالـمـوجـودات (حـضـرت مـحـمـد مصطفی صـلی الله علیه وآله وسـلــم) خوشـا !  آنکـس  که  خـلـقــت  را

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-22حدیـث غور و فریاد از تحصن

  بـنــاز  !  ای  مـلـــت  آگـــاه  امـــروز به رنـج  و زحـمـت جـا نکـاه  امـــروز   که هـسـتـنـد هـمـنـو ا  با یکـدل وجـان به  اشـک  و نـوحـه  و بـا آه  امـــروز   ب

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-01وطـن! قـربان نام با وقارت

  وطــن  !  قـــربـان  نــام  با  وقـارت فــدایی  دشـت  و کـوه وچشمه سارت   تـرا مــن دوسـت  دارم  هـمچـو مـا در به چـشـمـا نـم کــشــم گـرد و غُـبـارت   تـو قــلـــب

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-26دل مام وطن بـریـان و بریان

  بدینوسیله مراتب تسلیت وتعزیب خویش را به نسبت  انجام حملۀ انتحاری ( بی پیشینه درغور ) واقدام ناجوانمردانۀ که منجر به شهادت فرمانده فضل الا حد خان وهشت تن دیگر از هموط

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-18دل اهــل زمـان گـویـی ز سـن

  دل  اهــل  زمـان  گویـی ز سـنگ  اسـت که بر هم کیش خودهمچون فرنگ اسـت   نـــدانــنـــد قـــدر و مـقــــدار  بـــزرگا ن  زبــــان و منطــق ا یـشــان تفـنگ اسـت   تـف

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-13درون سـیـنه هـی هی دل زنـد

  درون  سـیـــنـه  هــی  هــی دل  زنــد هــو به هـــرکــوی  و  بهــر منـزل  زنــد  هـــو    به  یـاد  عــشــــق  مـحـبــوب  دو  عـا لـــم   به هـر مجـلـس  به هــر م

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-09شنیدم تـرک دنـیـا کـرده وا

  شـنـیــد م  تـرک   دنـیــا  کـرده  وا فـــی سـفـر بر سـوی  عـقـبــا  کـرده  وا فـــی   به حـیــن  طـا عــت  و ذکـر و عـبـا دت وداع  یـکــبــا ره  با مـا  کـرده  وا

  بیشتر ببینید
 • 2017-10-03فـدایــی همت والایــی مادر

  فـــــدا یــی  هــمـــت  والایــی  مـــا در رهـیــن  لـطـــف  بـی هـمـتـای  مــا در   زبان  قا صـر که  گـویــد شـمـۀ  هــــم ز رنج وزحـمـت  شــبـهـــا ی  مـــا در

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-14ای خــدا! ای داور دنـیـای اس

  ای خــدا ! ای  داور دنـیـای  اسـرار وجــود ای  قــدیـر!  غـالـب و ای  قــادر حـی  ودود   می نبـیـنـی؟  ظلــم وبـیــداد  گـروه  نا بکـا ر بـرحــریــم  مسـلـمـیـن  ب

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-27الا ای مفـتی عـصر و زمـانه

    الا  ای مفـتـی  ! عصــر و زمانه که داری دین  ومذهـب را بهانه برای قـتـل عـام بـی  گـنـا هـــان نمایــی  انــتـحاری هـــا  روانه پــی تخــریــب  افکار جــوانـا ن

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-25و ما انـسـان شـــدن را گـم ن

  و ما  انـسـان شــدن  را گــم  نمـودیـم جـفــا یــی بـرخـود  و مـردم  نمـودیـم به شهـر و قـریه وقشلاق جنگ اسـت دل خلق خـدا زین جنگ  تنگ اسـت نه  طـفـل ارام  میـخـوا

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-16روان کـشـورم رنجـُـور تا ک

  روان   کــشـــورم  رنــجـُــور  تا کــــی ؟ شـهــیـــد  مـلــتـــم  بـی گـور  تا کــــی ؟   ز خُـون خوردن  نـشـد سیـراب  دشـمــن وطــن  از بـیـکـسـی  مـزدور  تا

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-10گل و سنبل ز خوبـان خـو گـرفـ

  گل و سنبل ز خوبـان خـو گـرفـتـه شمیــم  زلـف شان هرسو گـرفـتـه   ز بـوی  نافـۀ  آهــویـی  وحــشــی وطــن  را  فـطـــرت  آهـو گـرفـتـه   زبـس مشاطه کـرده  زلــف سن

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-03دلم خون شـد که شهرم غرق خُون

  دلم خون شد  که شهـرم غـرق خون اســت  مـیــان  آتــش  و خـون  از جـنـون  اســت   جُــنــــون  مــذهــــب  و گــمــراه   آیـیــن وطــــن  ویـــرانه و ملــت  زبُــو

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-28به خون بنوشــتۀ نامـت که با

  به خون  بنوشــتۀ  نامـت  که  با شــد  یاد گا ر مـــا الا  ای  قـهــرمان  گـرد  د لـیــر و بـا  وقـــا ر  مـــا   روا نـت شـاد  و قـبــری لاله گونـت نـور  باران با د 

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-26ســلام از مـن بـبـر بـر سـو

      سـلام  از مـن  بـبـر بـر سـوی  تـیـور به  آن  کــوهــســار آتـشــخـوی  تـیـور به آن مرزی که خُون می جوشد امـروز ز کـوه و سنگ و  دشـت و جـوی تیـور معـطـر کن به م

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-24دریـغـا ! نـوجـوانان دلاور

  دریغــا !  نوجــوانـان  دلاور به  نامردان شــدند  ناگه  برابر نه جای دست وپای وکار وکوشش نه وقت حرکت واقـدام و جـوشش وجود  تک تک  مــردان  سنگر  شده برخاک و خون آن

  بیشتر ببینید
 • 2017-07-18عـجـب کـیـف و هـوایـی داره

  عجب  کیف وهـوایـی داره ســرحـد در و دشت و فضایـی داره ســرحـد بنازم  کـوه  و سنگ وآب و خاکش محیـط  جان فـزایـی  داره ســرحـد مـیــان  دره هــای  سبـز و شـاداب چه ز

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-14یاد نامهُ از شهـید فـرخـنـد

  خواهـر ! می شرمم از شهادت تو واز حیات خویش! ای  وای صد دریغ که هنوز زنده ام ! می شرمم از هتک حرمت  تو و ان دستۀ بی درک وبی شعور کزخشم وجهل جهالت ، درحق نسل ادم وحوا وجنس

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-08هـرات باسـتـان ماتمـسـرا ش

  هــرات  باسـتـا ن  مـا تـمـسـرا  شـــد هــدف ایـن بـار خاک  اولـیــاء  شـــد زخـبـث  با طــن   اســلام  نـمــا یـا ن تـمــرد  بـر خــدا  و مُـصـطــفـی شـــد   ز 

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-02زخون بنویـس بر پهـنــای کا

  زخون  بنویـس بر پهـنـای  کا بل جـفـا و ظلـــم  بی هـمـتای  کا بل بـیـا ! بشـنــو  فغــان ما در  پیـر که نالــد  در دل  شبــهــای  کابل شــده  روح  بـشر افسـرده  ای

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-31به خـُون رنگـیـن در و دیـوا

  به  خـُـون  رنگـیـن  در و دیــوار کـا بـل تـبـاه  شـــد  مــردم  هــوشــیـا ر کـا بـل ازیـن  وحـشـت ازیـن بـیـدا د  صــد  داد به   نــزد  حــضـــــرت   دا دار  کـا

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-26خوشـا روزه خوشـا لحظات افـ

  خوشا  روزه خوشا لحظات  افـطــار خوشا تسـبـح وفـکـر و ذکر بـسـیـا ر   تراویــح  و صــلات  فـیــضـبـار ش برد از دل غـبـا ر  شـرک و انکـا ر   رسـا نـد از ریاضـت بنـده گ

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-18می بگرید مام مـیهن در فـراق

  می بگـریـد ما م  میهــن  در فــراق  شـهـــریار چون بـبیـنـد گورخونـیـن  و سـراغ  شـهـــریار   وای دردا ! کـز جــدایـی نا له  دارد  قـلـب هــا مـا در رنجـور مـی سـ

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-08اهــداء به روحانیت مرحوم ار

  دریغـا ! مـردن ودر گور خـفـتـن به قـبرانـدر زیاران دور خفتن   دل از جان وجهان یکـدم بریدن ز دوست ومـحـرم  هـمـدم بریدن   جـهـا ن را یکسـره پدرود گفتن قبول وعدۀ موعود گ

  بیشتر ببینید
 • 2017-05-08ا رغــوان زار پـروان

  خوشا !  پروان خوشا ! کوه و فضایش خوشـا ! آن  آب  و  خاک  با صفـایـش   ربایـــد  ارغــوان  زارش  دل  وجـان چو فــردوس  بـریـن  باشــد هــوایـش   مپـرس  از شُــور قـمـری

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-24مــیــلاد شــهـــادت

  وطــن  ویــران   ز  مـار  آسـتـیــن  اســـت که  چون  گـرگی همـیـشه  در کمیـن اســـت   به  تــــذ ویـــر و  به  تـــد بــیـــر  اجـا نــب به هـر پـُـسـتی که خواهــد

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-17خوشـا! پـروان و سیـل ارغوان

  خوشـا ! پـروان و سیـل  ارغوانش خوشـا ! دشت و در و آب  روانش   به  ایـام  بـهــا ر از سـبــزه  و گل حـریر روم و چیـن است بوستانش   بهــارانـش رقیـب  بلخ  با می است طــراو

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-05از فـضــای کــشـورم بـویـ

  ا ز  فـضــا ی  کــشــورم  بُـوی  بـهــــا را ن  مـیــر ســد عـطـر جان بـخـشــی ز خـاک  جـان نـثـا ران  مـیــر ســد بـسـکه  خـون  نـوجـوانـان  رفـتـه  در عـُـمــق 

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-04خـوشـا تولـک ! خـوشـا کـوه

  خـوشـا  تولـک ! خـوشـا  کـوه  و حـصـا رش خـوشــا    گـلـگــشــت  در فــصــل بـهـا رش   مــیـــان  ســبـــزه  و  گـــل  در گـلـســـتــا ن دل  و جــا ن  مـی بــرد  صـو

  بیشتر ببینید
 • 2017-02-01الا ای مسـتـمـنـد مستمندان

   الا ای مسـتـمـنـد مستمندان عزیز دیده هــای ارجمنـدان   ..... نبوغت هرکـجا در دل زنـد موج به هر مجلس به هر محفل زند موج   سخن را صیقــل جانانه  دادی غـزل سازان  ما  را ب

  بیشتر ببینید
 • 2017-01-25الا ای مـوُنـــس روح و روان

  الا  ای  مـوُنـــس  روح   و  روانـــم رمـوز  معـنـی  و حـرف  و بـیـا نـــم   به خوابــم تا نـمـودی  یک  شبـی  رُخ ربـودی  طا قـت  و صـبـر و تـوا نـــم   مراحُــب  ت

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-05ز چـشــم چـرخ گـردون، خون چ

  ز چـشــم چـرخ  گـردون، خـون چکــد خـُـون ز کوه و دشـت وهـامـُون خون  چکــد خـُـون   به یـا د  قـهــــرمــــان ا ُســـطـُـــورۀ غـُــور زهـر عنوان و مضمـون خون چکــد

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-01مرثـیـه به مناسبت شهادت نا

  بسم الله الرحمن الرحيم  کل شیء هالک الا وجهه ... إنا لله وإنا إليه  راجعـون...   امروز(دهـــم  قوس سال 1395 هجری شمسی) ولایت باستانی غوروملت آزادۀ افغانستان شاهد شهادت وا

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-16وطـن! این مهــد مردانـت به د

  و طـن این مهــد مردانـت به د ل مه کـهــن  تا ریـخ  جانانـت  به دل مه   بهـارت بر بهـشـت عـدن  مــا نـــد کمنج وغـوک و اوشانت به دل مه   ز مـرز چشـت  واوبه تا به پنجاب زت

  بیشتر ببینید
 • 2016-10-31دریـغ اســت! سـیــل خـون آی

  دریـغ اســت ! سـیــل  خون  آیــد  ز کاســی نـــو ا  یــی   بـیــســتــون   آیـــد  ز کاســی   ز بـس خـون خـورده  دژخـیـمـان  سـفـا ک ز هــر ســو بـویــی  خـون  آیــ

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-24وطــن رنجـور و چـشـمــش اشک

  وطن رنجـور و چـشـمــش اشکـبـار اسـت  دل  مـلــت  غـمـیــن  و  داغـــدار اســت   به  یـاد   نــو جــــوانــان  شــهــــیــــد ش  جگــرخـون  ومـلـول  و ســوگـوار

  بیشتر ببینید
 • 2016-07-28فـغـان ملـت افـغـان به کهکـ

  ******* فـغـان ملـت ا فـغـان به  کهکــشـان  رســیـد و مستجاب نـشـــد زسـیـل اشک  و خون غـریـبـان خانۀ  ظا لـمی خـراب  نـشـــد   ز جور داعــش و فسـاد دولــت و طالـب ، وطـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-26پــدر قـــربـــان لطـف بـی

  پــدر !  قـربان  لطـف  بـیــکـرا نـت فــدایـی  قـلـب  پاک  و مـهــربا نـت تو رفـتی لـیـک اخلاق  تو بخـشــیـد به  مـن انـدرز هــا ی  دوسـتـا نــت دریغـا ! بـس جوان 

  بیشتر ببینید
 • 2016-04-12ز فـیض مـعـــرفــت نــور آ

  ز فـیض مـعـــرفــت  نــور آ فـریـنـــیــم تـــوان  د یــــده  بـر  کــور آ فـریـنـــیــم   به فـکـر دُ گــم و مـغـز خـشـک  تا کـی؟  ره  و رســـم  جهــا لـت  را  گـز

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-07جـهــان چـون مـاتـم آبـاد ش

  جـهــا ن ، چـون  مـا تـم  آ بـاد  شــهـــیـــد  اســـت زمــا ن  ، بـا لــنــده  از  یــا د  شــهـــیـــد  اســـت   پـــی   تـکــــریـــم   و اعــــزاز    مُـــقــ

  بیشتر ببینید
 • 2016-02-24بـخـنـد! ای غــنـچـۀ دلـهــ

  بـخـنـد ! ای  غــنـچـۀ  دلـهــا ی  قـشـــلا ق بـخـوان  ای  بـلــبــل  گلـهـــای  قـشـــلا ق   خـجـل  گـردد حــریـر از  فــر ش سـبــزه چـو  بـیــنــد  زیـنــت  دیـ

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-18شـنـیــدســـتـم سـعـیـــد

  شـنـیــد ســـتـم  سـعـیـــدی  گـشــتـه  افـگـا ر  ز  جـور  مُـجـــرم   بـگـســسـتـه  ا فــســا ر   ترور  اهــــل  دانـــش  گــشـتـه  مـعــمــو ل ز بـد ا مـنـی  د

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-03خـوشـا شـوق و خـوشـا شُــو

  خوشـا  شـوق  و خو شـا  شــور فـرا غــت فـــروغ   و  رفـعــت   و  نــور  فــرا غــت   بـرای اهــل  عـر فـا ن هـسـت  مـکـشـوف هـــــزاران   را ز  مـســتــور  فـــرا غ

  بیشتر ببینید
 • 2015-12-14ز مــهـــد فــریـــدون و شـ

  ز مـهـــد  فــریـدون  و شــهـــر فــــراه که تاریخـش با شــد به عـظـمـت  گــواه   به اشـرف غـنـی  عــرض دارم  چـنـیـن کـه  بـشـنـو  فـغــا ن  و نـوایـی  ز مـیـن   ف

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-13بـدخشـان ای محـیـط عـلـم و

  بد خشا ن ای محـیـط عـلـم و فـرهـنـگ نــمـــا د   آ بــرو  و عـــزت  و  نــنــگ   به  پـا مـیــر بـلـنـــد  با لا یــی   کـشــور تو  دا دی عــزت  و اعــزاز و مـفــخـــ

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-02ز مـن آن قــد و بالا مـی بـر

  ****** ز  مـن  آن   قـــد  و  با لا  مـی  بـرد  د ل لــب  لـعــل   شــکـــر خـا  مـی  بـرد  د ل   شـــکا ر  شـوخ  چــشــمـی  گـشــتـم  ا یـن جـا    کــه  با   رخــســا ر

  بیشتر ببینید
 • 2015-08-10عـجــب کـیـف و هـوایـی داره

  ******* عـجـب  کـیـف وهـوا یـی  داره  مـسـکا ل صــــدا یـی  د لــرُ با یــی داره  مـسـکا ل   خصـوص از جا نـب  مـحـبـوب هــمـــد ل نــوا یــی  جـا نــفــــزای   داره  مـ

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-14بر مُــشــام جــان رســـد ع

  بر مُــشــا م  جــا ن  رســـد  عـطــر  گـل  عُــنـا ب  نــا ب جــلــوه  گــر هـــر جـا  بـود  چـتــر  گـل  عُــنـا ب  نــا ب    درج  اورا ق   کــتــا ب  حُــســن   ش

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-08ســـرود هــمــــدلــی از

  قــلـــم  ای  هــمــــد م هـــنــــد و  ز بـا نـــم  ا نـیــس  و مُــحــرم  حــرف   و  بـیــا نـــم   ســلا م  بـیـکـــرا ن  بـنـویــس  ا ز لــطــف به  فـــرخـاری

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-28خـوشــا غــور و خـوشــا آب

  خـو شــا  غــور  و  خـو شــا   آب  و هــوا یــش خـو شــا  د شـت  و  درٌ  و کـوه  و  فــضــا یــش     بـهــا ر ش  خـو شـگــوار  و سـبــز و  خُــرم دل  و جـان  مـی  بــر

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-15شنیدم اینکه آزاد از جهان رف

  شنیدم اینکه آزاد از جهان رفت  همان نستوه مرد کاردان رفت  غمش بشکست قلب دوستانش  شنیدند تا که میر کاروان رفت به سوگ و ماتمش هر جا فغان است  ز دیده اشک چون آب روان رفت

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-13نـامـۀ دوسـتـانه بــــه که

  کـهــد ستـان ای محیـط  وجـد و احسـاس رمـوز عــزت  و مـعـــیــا ر  اخــلا ص   زمـیـنـت  لـطــف و احـسـان آفـر یــنـــد فـضـا یـت  عــشــق و ا یـقـا ن  آفـریـنـد   دل

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-30جهــان گـویـی کـه بـر ظـلـم

  جهــا ن گـویـی  که  بـر ظـلـمـت  بـنـا شــد بـه   جــا ن   مــــرد م   دانـــا  بـــــلا شــد   پـی  تـهـــد یـــد  و تـخـو یــف  بـــزرگــا ن ا راذل  هــــر کــجــ

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-23به دل حُــسـن بـهــــاران

  به  د ل  حُــسـن بـهــا را ن  مـی ز نــد مـوج جــمـــا ل   گـلــعُــــذا را ن   مـی ز نــد مـوج   ز  ا مــواج  و  خــــم  و  پـیــچ  فــرا ه  رود   ســرود  غـــمــگــ

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-15ز انـســان انـس و اُلـفـت ر

  ******* ز انـســا ن  اُنـس  و اُ لـفــت  رفـتـه  از یـا د شـکـوه  وشـان  و شـو کــت  رفـتـه  از یـا د   ز بــس  بـر نـوع  خــود   کـــرده  ا هــا نــت حـیـاء  و  شــر م  و

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-03مـــقــــــام مــعــــلــ

  اهـــــداء به پـیـشـگـاه مـعــلــمــیـن با شـرف و وظیـفـه شـنـاس کشـور که با قبـول هزاران رنج و تکلـیـف عـاشـقـانه و صــادقانه و با کـمـتـریـن معـاش و امـتیـاز فـ

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-03نــــــوحه ها و نواهای یک م

  شــهـــیـــد عــبــد الـلـطـیــف بـرفـــــــتــی زیـن جهـا ن، جـا نـا ن مــا د ر بـه غــمــهـــا مـبـتــلا شــــد جـا ن مـا د ر بـهــــا ر آمــد گـلــستـا ن سبـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-29شــده چـنـدی که جامـــم،

  شــده  چـنـد ی  که جا مـــم ، جـــا م  مـا نـــده نـهــــا ن   د ر  پــرد ۀ   ا بـهـــا م  مــا نــــد ه   دریـغ  ا ســت  ایـنـکـه  جـا م  غــور  ا یـنـک تــهــــی  ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24تسلیتنامۀ منظوم به بازمانـ

  ز غـور با سـتـا ن و قـلــب بـیـمـا ر  نـویـســـم نا مـۀ با چـشــم خـو نـبـا ر ز د ســت مـنـکـرا ن د یـن و آ یـیــن  حـضـور حـضـرت د ا نا ی ا ســرا ر که چون اند رشـب جمعه

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24بیا! باری سفـر کـن، سـوی ساغ

  بـیـا ! با ری سـفـــر کــن سـوی ســا غــــر بـیـفــشــان گــرد و خـا ک از روی سـاغــر نـظــر کــن هــر طـر ف بـر کــوهــســــارش ز ا ُخــری تا به سـلـطـا ن کـوهـی ســ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24ز شعر دلکش مولای فـرخار

    ز شـعـــر دلـکـش  مـولای فــرخا ر گـرفـتـه  بلبلان شـهـد ش به  منقا ر   سـخــن از  جـلــوۀ  مـعــنی مــزیـن گـهـــر ریـزد  ورا  از کلک  دُربـار   حقـایـق را  دهــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24یارب! بـبخش زبانـی که گـویـ

    یا رب ! بـبـخـش ز با نـی که گـو یـد ثـنـا ی تـو د ل مـی بـرده به لـطـف ، حُـب تـو و هـوا ی تـو با آ نکـه بـنده ام و در بـحـــر عـجــز غــــر ق مـد یـون عــفــو تـو و لـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24شــب شـعــر

    شــبــی روشــــن بـسـا ن صُــبــح ا ســفـــر  د ر آ ن پـیــد ا خــط مـشـکـیــن مـکـُــد ر گــل روی عـــز یـــزا ن اســت شـگــوفـا ن  د ر یــن مـحــضـــر بـســا ن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24پیام همدلی وهمدردی مردم ولا

    بـد خــــشــا ن ! ا ی د یـا ر با ســتــا نــی  مـحـیـط لـطــف و شــفـقــت ، مـهـــر با نـی  بـد خــشـا ن ! ا ی شــکــو ه عــزت و نـا ز به غـور بـا ســتـا ن هــمــواره

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24بهاران بـسـتر خـون شهـیـد ا

  بــهــــا را ن بـســتــر خـون شـهــیــد ا ســت شـکــــو ه و مـنـظــــر خـون شـهــیــد ا ســت گــل ر خــســا ر مــهـــــر و یـــا ن دُ نــیـــا  د لـــــیـــــل بـه

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24کــورۀ جـهـــالــت

    قـلـب هـا در کـورۀ جهـل وجهــا لـت شــد کـبـاب مـغــز هـا از کـیـنـه و ظـلـم وعـداوت شـد خراب آخـر ای مـا در چـرا بـنشـستۀ ســرد و خموش ؟ از دوچـشـمـت می چکـد خونا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24بــهــــار خــونــیـــن

  بـهـــا ر آ مــد ولــی مـا را جـگـــر خــون به ســوگ و ا شـک ما چـشــم بـشـر خـون  ز قــطــع قـا مـــت شــمـــشــا د قــٌـــد ا ن  دل ســـرو و صـنــو بــر ا ز تــبــر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24شعــر فـردوسـی است تابان هم

  شعـر فردوسـی اسـت تابان هـمچو خورشیــد سـحــر  مـی د رخـشــد هـــرکـجـا د ر مـغــز ا بـنــای بـشــر ***** با ز فــرخـاریـی مـا ا ز لـطــف و ا حـســا ن خــد ا  کـرده اس

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24بلـی آدمـم! کز بلا می گـریـز

  بلـی آ د مـــم ! کـز بـلا مـی گــریـزم  ز ا نــد وه رنـج و جـفـا مـی گــریـزم شـکـسـته د لـی پا ره پـا ره ز سـنـگ نــد ا نــم کـجـا یـم ؟ کـجـا مـی گــریـزم ز بـیــد ا د

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24عـمـری شد من مهر آن نا مهربا

  عـمـر ی شــد مــن مـهــر آ ن نا مـهــر با ن د ا ر م به د ل حـُــب ا و ا ز صـــد ق دل چون عا شـقــا ن د ا ر م به د ل عــشــق ا و تــا ز نــــده کـــرده ر وح مـا را د ر بــد ن گ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24درین میهن جفا را تازه کردنـ

  د ریـن مـیــهـــن جــفــا را تـا ز ه کــرد نــد  جـفــا بـــر بـــیـــنـــو ا را تـا ز ه کــرد نــد  پـــــی نـا بــــود ی ا صــــــل عــــد ا لـــــت ا صــو ل مـا ف

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24کـتــاب گــُـنـــده بــرفـ

  نـخـوا نــی تـا کـتــا ب گــُـنـــد ه بــر فـــی نـد ا نـی فصــل و با ب گــُـنـــد ه بــر فـــی به مــیــد ا ن رقـا بــت مـی شـوی مـا ت  نـــد ا ری گـر جـوا ب گــُـنــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24ارمـغــان بــرف

  خـوش  آ مــد نا گـهــا ن  با  کا روا ن  بـرف به  مـیـهــن هــمـد م  بـس مـهــر بـا ن  بـرف   عــزیـــز  د یــــد ه   و  د لــهـــا ی   مـــرد م کـنـو ن  آ مــد  به  ر س

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24سـفـر کـرد زیـن جـهــان مـر

  سـفـر کـرد زیـن جـهــا ن مـردانه ز لــمـــی بــســـوی آ خــــرت جــا نــا نـه ز لــمـــی کـســی کـا و مـحـــرم رنــج هــای مــا بــود بـرفـت هـا ن بـی خـبــر یکــد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24برف آمد و طوفان شد بر کوه و ک

  برف آ مـد و طوفـا ن شــد بـر کـوه و کـمــر با ریــد چـون نـقــرۀ خـا م هـرجـا تا شــا م و سـحــر با ریــد از مـرز هــرا ت و غـور تا بـلــخ و بـد خـشـا ن نـیـز ز ا حـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24کی بود که بوسم باز آستان تیـ

    کـی بـود کـه بـو ســـم با ز آ ســتـا ن تـیــور را ؟ مـأ مـن چـهــل ا بــد ا لا ن عـا شـقـا ن تـیــور را ا ز چلـنگ شـاه مـردا نش شـو کـت جهـا ن پـیـد ا مـــی کــنــد بـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24یـاد فردوسی ادیب نامـدار آی

  یـا د  فـرد وسـی  ا د یـب  نا مــد ا ر  آ یـد هــمــی یا د  ا ستــا د  سـخـــن  بـا  ا فـتـخـا ر آ یـد هــمــی   یا د  رزم  و یا د بـزم و خـا طـرا ت  بــس  وزیـن از دل  وا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24شــــب یـــلــــدا

  تـو گـویـی پا ی شــب را ;کــرده ز نـجــیــــر سیـــه د یــو سـتـمــگـسـتــر بـه تـــز و یـــر دریـن قـیـریــنـه گــو ن یــلـــد ا ی ا مـشـب بـریــده حـلـق خــورشــی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24فراخوان از اهل خبره و دانش ب

    اگرمی خواهـیـد که خـداوند مـتـعــال وپیـغـمبـربـرحـق آن حضرت محـمـد صلی الله وعلیه وآله وسلم ازشمـا راضـی باشــد به نـوای بـیـنـوایان ومـهــاجـریـن خانه بدوش و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24زبان گـهـــر بار و دُر دری خ

  شـعـــر مـولا نـا و خـــرم زیـر چــرخ چـنـبــری مـیـد هــنــد درس محـبــت با ر مـوز دلــبـــری بـهــر اربا ب ا مـور و مــلـت هــرد م شـهــیـــد درس وحــد ت می بـخ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24شـبـی چـون ا لـف شـهــر*…

  شـبـی چـون ا لـف شـهــر یکـجـا نـشـستیم بـه ذ کــر حــلـــقــــۀ مــو لا نـشـسـتــیــم مــبــــٌرا ا ز تـــصـــٌـنــُـع یـا تــکــلـــُـف بــه ســوی قـــبـــلــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24کـــودک امــروز

  کـود ک ا مـروز مـا فــردا چـو رهــبــر می شـود پـیـشــوا ی دیـن و دولــت مــرد سـنـگــر می شود کـسـب تـحـصـیـل وتـعَــلــم شـرط با شـــد بهـر ا و اهـل دا نـش بـعــد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24شـــب شــعـــــر

  شـبــی قـــد ری مـیـســر شـــد شــبــی د و ش که ا ز فــیـضــش ســـرا پا یــم شــد ه گـو ش شــرا ب شــو ق د ر صـهــبــا ی تـو حــیـــد د مـا د م جـرعـه جـرعـه کــرد ه ا م

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24پـرســـتــار

  شـــریـف ا سـت فــن پـر بـا ر پـرســـتــا ر ســـرا ســـر رنــج و تــیــمــار پـرســـتــا ر د لـــش آ یـیـــنــۀ قــلــــب مــر یــضــــا ن نگـه کــن لــطــف سـر شـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24غــریــق عـشق، در دریــای م

  حـریـق ! ای عـا شـــق و شــیـــد ا ی مـعــنــی غـــریـــق عـــشـــق ، د ر د ریــا ی مـعــنــی مـُـیـــســـر شــــــد تـــرا فــیـــض د مـــا د م  ز جــا م و جــــرعـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24لـشــکـــر نـحــس کــلاغ

  تـاج گــل را کـــرده وا ژون لـشــکــــر نـحـــس کــلاغ  نـیسـت ا صـلا بـعــد ا زیـن د ر گـلـشــن از بلـبــل ســرا غ ز ا ئـتـلاف شــرق و غـــر ب و هــمــت هــمـسـا یـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24می رسـد بر گوش جانم نالــۀ گ

  می رســد بـر گـو ش جـا نــم نـا لــۀ گـیــرا ی عــیـــد  مـی نـوا زد قـلـب هـا را فـیـض روح ا فــزا ی عــیـــد فکـر و هـوش هـر مـسـلـمـا ن هــسـت ذ کـر و یا د حـق تا که

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24فروغ ای شاعر اندیشه پرداز

  فــروغ ای شــا عـــر ا نـد یــشــه پــر د ا ز دُ ر د رٌی بـه کـلـکــت مـی کـــنــــد نــا ز جـمـــا ل و طــلــعــــت خـو بــا ن خـُــلـــٌخ ر بــوده صـبــر و طــا قــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24معارف را چو جان عرضی حسین اس

  استاد عرضی حـسین خان   مـعــا رف را چـو جـا ن عـرضـی حســیــن ا ســت به تـن هــمـچـون روان عـرضـی حســیــن ا ســت به عـشــق د رس و مـکــتــب هـمـچـو کـوهـکــن  د

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24سـلام وعرض ادب حضور شاگردان

    سـلام و عرض ادب حضـور هـمـه دوستان و عزیزان و علاقمندان سایـت وزین جام غور و بخصوص شاگردان و  علاقمندان استاد ارجمند و گرامی جناب عرضـی حـسـیـن خان وک لیه اهل معار

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24پیام و نوای غور باستان حضور

  بـه نــا م خــــد ا و نــــد د ا نـــا ی ر ا ز زبـا ن دا ن عــا لـــم چـه بـسـتـه چـه بـا ز ز کـهــســا ر جــام و ز مــنــدیــش و غــور بـگــو یــــم ســــلا م و پـیــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24در رثای استاد محی الــَـدین

    ســفــــر ســوی بـقـــا کـــردی مـحـبــت و د ا ع با مـا ســو ا کـــردی مـحـبــت بـرای دعـــوت حــق جـا ن و د ل ر ا فـــــد ای مــــــد عــــا کـــردی مـحــبــت یـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24ای خـدای لامکان وی خالق حق ا

  ای خـــدا ی لامـکا ن و ی خا لــق حـق ا لـیــقــیــن بـحـر بـی پا یـا ن لـطـف و رحـمـتـه لـلـعــا لــمــیــن رو بـه دربـا ر تـو داریـم چـشــم بـر ا بـر کــریـــم ای عـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24دریغـا! ازین چرخ بـی مهـر و

  دریـغــا ! ا زیـن چـرخ بـی مـهــــر و د ا د کـه جــز سـفــلـه گان را نـکرده اسـت شـاد د ل ا هــــل عــلـــم و خــرد غــرق خــون ز جـور خــســـا ن گــشـتـه ز ا ر و زبـون

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24قصیدۀ موتور

  قصیدۀ موتور (موتور سـکیل) می نـدا نــم تا چه گـویــم وصـف آن هــا نـد ا مـو تــور زانـکـه بـا شـــد ســر عـتـش با لا تـر از جـا وا مـو تــور بـیـش نـبـود مـصـرف تیـل

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24شــبـی قـدر آمد ای یاران خد

  شــبـی قـــد ر آمــد ای یـا را ن خـــد ا را ! بخـوا نــیـــد حــمـــد و ذ کـــر ذولـعـلــی را  شـبـی قــد ر آ مــد ای مـحـبـوب هــمــد ل  ز جـمـــلـه مــا ســـو ی پـیـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24کوکـنار یا دانـۀ ناسور

  تا که مـود این کـشـت و کا ر بـتـۀ کـو کــنــا ر شــــد کا ر و بــا ر مـمـلـکـت در هــر کـجــا دشــوار شــــد چـنــد قـرا ن ا ز مـزد د سـت مـردم خـوار و فـقـیــر ا ز فـس

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24مـعــمـایـی شـیـطـانـی انـ

  آ د م ا مـــروزه بـر شـیـــطا ن مــعـــمــٌـا مـی کــشــــد نـقـش شـیـطا نــی ، شـیـطا ن را مصـفــا مـی کــشــــد بـر شـمـا رد ا شـتـبـا هــا ت شـیـا طــیــن مــو بـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24غلمین در سوگ اختر محمد افسر

      غلمین که دهـکـده زیبا وخوش آب وهوای است ومتشکل از 20 قریۀ خورد وبزرگ و در 45 کیلومتری شمال شهر چغچران مرکز ولایت غورقرار دارد؛ دیروز یکشنبه مورخ شـشـم ماه اسد سال

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24جـــام نـــور

  شـعـــر نـغـــزت قـــلـــب مــــا را شـــا د کــــرد روح را ا ز قـــیـــــد و بـــنــــد آ زا د کــــرد زد شـبـــیــخــو ن بــر د ل جـــیـــش ســـتـــــم فکـر مـا ب

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24تا اسیر پنجه هـای کـور مغـز

  تا ا سـیــر پـنـجـه هـــا ی کــور مـغـــز غــــــم شـــدی د اســتـا نـی تـر بـسـی ا ز جـا م یـا ا ز جــــم شــــد ی ریــخــتــی تـا ا شــــک و خــون د ر پـــا ی د ل ر ش

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24مـرا چشمان بینا گشت تـاریـک

  مـــرا چـشـمـا ن بـیـنــا گــشــت تـا ر یـک کـه نــتــوا ن رفــت ا نـــدر راه بـا ریـک به راه ا نـــدر روا ن تـرســا ن و لـــرزا ن پـریــشــا ن حــا لـــتــم مــا نــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24تا رفت ازیـن دار فـنا پای کم

  تـا رفــت ا ز یــن د ا ر فــنـــا پـا ی کــمــا لـــی خـا لـیست کـنــون مـنـز ل و مـأ وا ی کــمــا لـــی هـرچـنـد که جــد ا گــشـتـه ز ا قـوام وعــزیـــزا ن با قـیـسـت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24حـریـق ای مـحـرم ا ســرار د

  حـــریـق ای مـحــــرم اســرار د لــهـــــا د بـیـــر د فــتــــر و طــو مـا ر د لــهـــــا نـوایـت دلکــش و شـیـریـن و نـا ب ا ســت کـتـا ب زنـــده گــی را آب و تا ب

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24تا ابـد اهل معارف هست مدیون

  مــی رســـد نـور و صـفــا ا ز نــام مـیــمــو ن فـگـا ر تـا ا بــد ا هــــل مـعــا رف هــســـت مـــد یـو ن فـگـا ر قـلـب پا کــش مـعــد ن اخــلا ص و ایـمـا ن بـود ه اسـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24دلم از ظلم نا هنجار خون است

  د لـم از ظــلــم نـا هـنـجــار خـون ا ســت ز جــور و طـعــنـۀ ا غـیــا ر خـون ا ســت ز فــقـــر و جــهـــــل و بــیـــداد ز مــا نـه د ل اهـــل خـــرد صــد بـار خـون ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24اظـهــار تـمـنـا

  تا کـه ا ز لـطــف و ســخــا بـر مــا اشــا ر ت مـیــکـنــی طـا قــت و صــبــر مــرا یـکـبــا ره غــا ر ت مـیــکـنــی آ تــشــــم بـر د ل زنــی و پـکــه کــرد ن ســر د

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24ز جــام غــور و ســا غـــر

  بـیـا بـنـگــر  ز چــشـــم   د ل  تـو خــا ل  و خـط  د لــبـــرهــا نـگــه  کــن  تا   کــجــا  رفــتـه   فــغـــا ن  زا ر  ا بــتـــر هــا   مـقــا م  عــشـق  و عـر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24شقایق های فـیروزکـوه غـور

  بـهـــا ر  آ مـــد  شــکـوفــا ن   شـــد  شـقـا یـق شــکـــوه   کـــوهـــســا را ن   شـــد  شـقـا یـق   مــیــا ن  دره  هــــآ ی  سـبـــز  و  شــا د ا ب قـــــد مــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24فــروغ دیـــده و دلهاســت ج

  فــروغ دیـــده و د لــهـــا ســـت جــو هــــر ثـنــا خـوا ن د ل شـــبهــا ســـت جــو هــــر ا نـیــس و هـــمــــد م دهـــزاد و ســـا قـــی ا مــیـــن عـــزت مــو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24نامۀ منظـوم استاد فضل الحق

  چو خوانــد م نـا مـۀ مـقـبـو ل و نـغـــز ت نـمــود م آ فــریـن بـر هــو ش و مـغــزت بـسـود م تا به چـشـمـــم نـا مـه ا ت را ســتـــود م مـحــتـــوا ی خــا مـه ا ت را د

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24ز غور کهن مأمـن هوش و هنگ

  ز غـور کـهــن مــأ مـن هـوش و هـنگ فــرســـتـــم سـلا می به ملـک فـرنـگ بـه یــا د عــزیــــزا ن دور ا ز وطـــن عـسـل شــد به کا مــم بسـا ن شـرنگ ایـا قـا صـــد ی نا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24اگر بـینم بـهار جاودان را

  ا گــر بـیـــنــم بـهـــا ر جــا ودان را نــهـــــم بــر دوش ا و بـار گـــران را گــشــودم تا پی تـحـقــیـق چـــشــمــم  ز احـسـا نـش نـگـه کـــردم جـهــان را بـهـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24سبزۀ نـو رسته تـا رویـید ان

  ای کــریــم کـا رســـا ز و وای حــکـــیـــم کـــرد گـا ر بـهـــر دهـــزادم نـو یـســـم هـفـــت سـیـن رو ز گـا ر س – ا ســـبــزۀ نــو رســتـه تـا رویــیــد ا نـــدر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24بـهــار آمـــد گلـســتا ن پ

  بـهــآر امـــد گلـســتا ن پُـر ز گل شـــد فـــراز شــا خـســا را ن پـُر ز گل شـــد نـوا ی قــمــری وبـلــبـــل د ل انـــگـیـــز فـضـای دشــت و دامــا ن پـُر ز گل شـــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24اهداء به روحانیت شهدای راه

  تا به یــا د ونا م تـو مـن اشــک و آ ه پـا شــیــد ه ا م در دبـسـتـان هـنـر خــورشـیـــد و مــا ه پا شــیــد ه ام هــــم به پا س سـو گ و رنـج مـا دران مـسـتمـنــد بـر سـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24اهدا به فضیلت مآب محترم جنا

  چـو تا ج سـر مـرا هـمه غـزلـهــا ی عا شـقانۀ تـســت رمـوز جـذبۀ د ل، حـرف حـرف عـا رفـا نـۀ تـســت ســـرود نـغــز غــز لـهـــا ت بـه تـصــور خـیــا ل حـضـور دل یـقـی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24بـشـــر را دســت و پـای و پـ

  بـشـــر را دســت و پـا ی و پـر کـتـا ب ا ســـت فـــــر وغ و عـــــزت و زیـــو ر کـتـا ب ا ســـت بـــرا ی کــــشـــف احـــو ا ل جــهـــــا ن نـیــــز هــمــا مُـــر شـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24مـرحبـا! بـر هــمت والای او

  مــر حــبــا ! بـر هــمــــت وا لا ی اولا د وطـــن کـز ذکا وت زنــده کـرد نــد نــا م اجـــداد وطـــن بـا زشــد ، بشـگـفـتـه شــد گلـهــا ی بـوسـتـان هـنــر در حـریـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24نـویســم نامۀ ای یار بـشنو

  نـویسـســــم نـا مـۀ ای یـا ر بــشــنـــو حـضــور حـضــرت دلــد ا ر بــشــنـــو بـیـا اســرار عـسـق ســـر مــــد ی را ز قـو ل مـحــــر م اســرار بــشــنـــو نـوا ز

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24زغــور کهن ســرزمـیـن مـهـ

  زغــور کـهـــن ســرزمـیـن مـهـــا ن هـمــا ن مـأ مـن ســروران جـهــا ن فــرســتــم سـلا می ایـا ا رجـمــنــــد عـزیــز دل وهــوش وجـان و رو ا ن گـرفـتـم هــمـا ن ن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24دلم از غصه رنجور است وطـندا

  د لـــم از غـصـه رنـجـور اســت وطـنـد ا ر بـسـا ن زخــــم نـا ســور اســت وطـنـد ا ر ز بــیـــد ا د زمــا ن مـلــت پــر یــشـــا ن و یا که بـخـت مـا شـور اســت وطـنـد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24چه بـودی! کشورم آباد بودی

  چـه بـــودی ! کــشـــور م آ بـا د بــودی د لـــــم فــا رغ ز عـــــد ل و داد بــودی به صحـرای جنـون سـرمست چـون قـیـس ز قــیـــد ا کــل و شـــرب آ زا د بــودی به عــشـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24مـتـرس از خــشـم طاغوتان

    مـتـرس از خــشـم طاغوتان که پیش خـشـم رستـم ها ندارند طاقت وتابی  وروزی می رسـد تا رسـتـمـی دیگـر شـود پیـدا و آنگه با دل روشن ومغـز پا ک دهــد درسی به استـبـداد کن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24خـامـۀ نـیـکـو بـیـان

  ا ی ثـنـا ی بـا وفـــا و ای عــزیـزبـا وقــــا ر کـردۀ دلهـا ی یارا ن را به لطـف خود شـکـا ر ا ز زبـان خـا مـۀ نـیــکـــو بـیـا ن و درفـشان دٌر مـعـنی مـیـکـــنــی هــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24یـا مــحــمـــد مــصـطــفـ

  روز مّــیــلا دت مـبـارک ! یـا مــحــمـــد مــصـطـــفـــی بـر جـمــیـع ا مــتــا نــت ! یـا مــحــمـــد مــصـطـــفـــی نـسـخ شـــد احـکا م ادیـان بـعـــد بـعــثـت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24تقدیم به محمد نعیم جوهر ستا

  سـفـــر ز کــــوی عــــزیـــزان روا نـبـــود جــوهـــر و داع ز جمع محـبان لایق شان شمـا نـبـود جــوهـــر دل ا ز هـوای مـحـبــا ن یـکــد ل و جــا ن کــنـــد ن بـه درد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24عـــســـــل

  سـر تاج عـشـق وعظــمـت و معـنـا ســتی عـســل دارو ی درد و مـــر هـــم د لــهـــا ســتی عـســـل در اوج و عـظــمـــت کا خ جـــــلا ل و حــســـن قــنــد یــل و چـلــچــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24پـشـت گـپ نگرد

  وضــع مـیـهـــن سـخـت بـحـــرا نـی ا ســت پـشـت گــپ نـگـــرد چـور و چـــت افــعــــا ل شـیــطــانـی اسـت پـشـت گــپ نـگـــرد د ر مـیــا ن جــنــگ فــیــلان مـیـه

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24ای بـلـبـــل خـوشـخوان من

  ای بـلــبــل خـو شـخــوا ن  مـــن                 وای  روح  مـــن  ریـحـا ن مــن خـوانـــدی  ســرود  نـغــزعــشـق                 بــر کـا لــبـــد  بــی جــا ن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24دلـم از هـجـر یاران ســرد و

  دلـم از هـجــر یا ران ســرد و خاموش چـو ا یــا م زمـستـان ســرد و خاموش زبــیـــداد فـلـک بـر خـلـــق ا فـغــــان ره ورسـم بزرگان ســرد و خاموش رسـوم مهــر وشفـقـت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24ای وطـنــداران! بیاییـد درد

  ای وطـنــد ا را ن ! بـیـایـیــد درد خــود درمان کـنــیـــم از صـفــا و صـــد ق بـا هــــم سـر ز نـو پـیـمـان کـنــیـــم آیـۀ والــصـلــح و خــیــرُُا شــــــد شــعـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24وطن ویــرانـه از اغـیــار ت

  وطن ویــرا نـه ا ز اغــیــا ر تا چــنـــد غـمـیـن ا ز نـکـبـت و ا دبـا ر تا چــنـــد کــلاه و تا ج و د یـهــیــم و ا مــا ر ت به چـنـگ ظـا لـــم جـبــا ر تا چــنـــد به

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24نامۀ منظوم و منثور فضل الحق

  بسمه وتعالی و جل علی عظمته را ســلام و احتـرام فـراوان به عــزت به عـظـمـت نیا کان فـر زانه و اندیـشـمـنـد و سـلا طـیـن عــلــم د وسـت و معارف پـرور غور که آفتخارات ش

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24فـکــر کـج کـج تــر نـمـایـ

  فـکــر کـج کـج تــر نـمـایـد درک نا هــنـجـا ر کــج چشــم احول کج بـبـیـنـد راسـت و چـپ د یـوا رکـج     کـج نویـس کـج کـنـش چو ن کـج نویـسـد روز و شــب کـج کـنـــد از

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24سعیدی را ز غـور با ستانــی

    نامۀ مـنـظـوم اوستاد فـضــل ا لـحـق فــضــل برای محـتـرم احـمـد سـعـیــد ی کار شـناس و تـحـلـیـل گـرامور سـیا سـی به مناسبت نگارش کـتـا ب ( افـغـا نـسـتـا ن آ مـا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24مبارک! عید قربان بهر حجاج

  مـبــا رک ! عــیــد قـــربـا ن بـهـــر حـجـا ج نـزول لـطــف و ا حـســا ن بـهـــر حـجـا ج مبـا ر ک ! عــیــد و ا یـا م پـــر ا ز فـیــض طـو ا ف و جـمـلـه ا رکـا ن بـهـــر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24الــتــمــاس دعـا

  ******* شـنـیـد ســـتـم کـه فـرخاری اســت بـیـمـا ر د لــش رنـجـور و تـن مـحـتـا ج تـیـمــا ر ورا نــقـــــد جـوا نـی رفــتـه ا ز کــف عـصـــا شــــد زیـنــت د سـتـا ن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24خـوشــا ! عـیــد و خـوشــا !

  خـو شــا ! عـیــد و خـو شــا ! ورد و نـمــا ز ش خـو شــا ! شــو ر و خـو شـا ! وجــد و نـیـا زش خـو شــــا ! حــج و طــو ا ف کـعـــبـۀ ر ب خـو شـا ! حــَــرا خـو شـا ! را ه د را

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24مـــعــّــلــــم

  مـر حـبـا ای ا وسـتـا د ! ا ی عـا لــم نـیــکــو شـعــا ر روز مـیــمــو نـت مـبـا رک بـر هــمـه شـهــر و د یـا ر مـیـد هــد بـر د ل فــر وغ و جـو هــــر عـر فـا ن یقـیـن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24تــن رنـجــور و دل بـیمار م

  تــن ر نـجــو ر و د ل بـیــمــا ر مــشــکـل مـصـا حــب با خــر و خــر کا ر مــشــکـل عــقــا ب و بـا ز ا نـــد ر چــنــگ رو بـا ه شـکـسـتـه با ل و پـر بـســیـا ر مــشــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24اهداء به روان مرحوم استاد م

  اهـداء به روان مـرحـوم اوستاد مـحـمـد رسـول فـگار یکی از نخستین بنیانگذاران معارف و مکاتب رسمی در ولایت غور و فرزند ارشد شان جناب محترم غلا م علی فگارزاده و سـایـر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24دسـت اگر می نهی بـر دسـت نیک

  حــــمــــد مــیـــگـــو یـــم هـــمـــی بــــر خـا لـــق قـهــا ر تــر یــن تـا به خــشـمــش بـــد هـــد کــیـــفـــر آ ن مــا کـــر مـکـا ر تــر یــن مـــی ز نــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24زمین شد لاله گون از خون مـظل

  زمـیــن شــد لالـه گـون از خـون مـظــلــو م شـــکـــستـه قـا مــــت مـــوزون مـظــلــو م در و د یــوار مـیـهـــن غــر ق خـون اســت ز بـخــت و طــا لــع و ا ژ و ن مـظـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24رنـج جانـفــرسـا رسـد آخـر

  رنـج جا نـفــر سـا رســـد آ خـر به پـا یـا ن غــم مـخـور سـر ز مـیـن مـا شـــود رشـک گـلـســتـا ن غــم مـخـور ا ز ســرشــک لا لـه گــون و آ ه ا طــفـــا ل یـتـــیــــم

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24در دیار مرگ و ماتـم عید افطا

  د ر د یــا ر مـر گ و مــا تـــم عــیــد ا فـطـا ر آ مــد ه قـلــب پـر غـــم چــشــم پـر نـــم د یــد ه بـیــدا ر آ مــده رو ح مـلـت گشـتـه رنـجـور ، جــسـم آ ن زار و نـزا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24جهـان تـا ابـد شـاد و خـنـد

  جـهـــا ن تـا ا بــــد شــا د و خــنـــد ا ن نـمــا نـــد هــمـــا ن د ر کـــف بــــد ســـگــا لا ن نـمــــا نـــد گـــهـــی ا بــر و بـا را ن گــهـــی بــا د و بـــر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24چـه شیرین و چه مقبول می نویـ

  جه شـیــر یـن و چه مقـبـو ل مـی نـو یـســی روا ن و شــا د و قـنــد و ل مـی نـو یـســی خـد ا بـرکـت د هــد بـر هـو ش و فـکـر ت ز بــس مـوزون و معـقـــو ل مـی نـو یـســی فـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24بـیـا کـز اشـک و خون دفـتـر

  بـیــا کــز ا شـک و خون د فــتـــر نــو یــســـیــم به د رد و ســو گ هــفــت پـیــکــر نــو یــســـیــم کـفــن خـو ن و د فــن خـو ن و د مــــن خــو ن ز خــو ن د یــــــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24شنیدستم حبیـبـی قـهـرمـان

  شـنـیــد ســتــم  حـبــیــبــی  قــهــــر مــا ن  شــــد د لــی   پـیـــرم   ا زیـن  مــژد ه   جـو ا ن  شــــد   خــــد ا   بـا شــــد  نـگــهــــد ا ر  ش هــمـیـش

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24ای شــفــق !

  ا ی  شـفــق  ا ی  د ا مـن  پـر خـون  چـرخ  پـیــر پـیــر بـا ز گـو آ خــر چه  خـوا هــی  ا ز مـن  زا ر و فــقــیــر   د ر بهــا ر و د ر تـمـو ز م  رنـج و غـــم هــد یـه کـن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24انکــشـاف

  مـیــر ســـد ا ز د شــــت و دٌر آ واز  و شــــو ر  ا نـکـــشــا ف مــیــد ر خـشــد هــر  کـجـا  هـــم  بـر ق و نـور  ا نـکـــشــا ف   حـٌـب  مـیـهـــن کـرد ه  چـون هــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24غـم دل را بــر آن دلــبــر ن

  غـــم د ل را بــر آ ن د لــبــر نـو یـســــم خـط مـشـکیـن ا زان ا ز فـــر نـو یـســم د لـــــی د ا ر م شــــــر زا ا ز مــحــبـــت بـد یــن لــو حــه ازا ن اخــگــر نـو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24وطن این مهـد مـردانم قـشـنگ

  وطــن  ا یـن  مـهــــد  مــر د ا نـــم  قـشـنـگ  ا ســت د ر  و  د شــــت  و  بـیــا بـا نـــــم  قـشـنـگ  ا ســت   ز  کـا بــــل   تـا   جــــــلا ل   آ بــا د   و  ز

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24ای زمان! ای نبض تـنـد چرخ کـ

  ا ی  ز مـــا ن  !  ا ی  نــبـــض  تــنـــد  چـــرخ  کــو ر چـو ن  بـری  ؟  خـلــق  جـهـــا ن  را ســـو ی  گــو ر   بـا ز   گــو  !  تـا  کــــی  نـگــــر د ی  بــر  مـــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24به درد و داغ و اشـک و آهِ یک

  به استـقـبـال غـزل زیبای کلاه وتاج سـلطانی .... کلاه دلکش است امـا  به  درد ســر نمـی ارزد  حضــرت لسان الغـیب حافظ شیـرازی     ******   جـهـا ن با این هـمـه پـهـنـا به چ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24جوهر ای شاعر شیرین سخن سحر ب

  جو هـرا ! مـثـل  تو کـس به جـهـا ن جـوهـر پـر گـهـــر ی  نـیــســت کـه  نیـســت هــمـچــو تــو  گــو هـــری  پــر هــنـــری   پــر  ثـمــری   نـیـســت  کـه  نـیـسـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24چــهـــل ابـــدال ولـی

  جـلال و عـظـمــت غــور ا ســت  چـهـــل  ا بــد ا ل مــرا  ا نـد ر  نـظـر طـور ا ســت چـهــل  ا بــد ا ل   تــصـــو ف   را  صــفــا  بـخــشــــد   جــمــا لــــش تـو گ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24سومین سالروز شهادت مرحوم گل

  بـا ز  آ مــــد  ســا لـــروز  مــرگ  آ ن  مــــرد  د لـــیـــر در سخا وت  حـا تــم  وا نــد ر شـجا عـت هـمـچـو شـیـر   نا م  نیـک و حـســن ا خــلا قــش به عـا لــم  مـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24عـهـد و پـیمان وطـن

  ا ی  قــــلـــم  بـنـو یــس  بــر  یـا د عـــزیــزا ن  و طــــن ا ز د لـیـــر ا ن  بــز ر گ  و ا ز  شــهـــیـــد ا ن  و طـــن   ز نـد ه گـیـی  تـک تـک  ما  هــسـت  مــره

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24بـهـــار آمــد بـهــار مــ

  بـهـــا ر  آ مــد  بـهــا ر مــا نـیــا مــد گـلی  مـا   گـلــعــــذ ا ر مــا نـیــا مــد   هــمـا ن گـمـگـشـتهُ  دریا ی  رحـمـت د گـــر د ر  جـو یـبــا ر  مــا نـیــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24اهداء به روح پر فـتوح سلطان

  ای جـلا ل ا لـد یـن  رضــیـه  ای شـهــنـشــا ه جـهـــا ن ا ی جـلال د ین و عــزت  وی  شـهــی هـنــد و سـتـا ن   ا ز هـنـر د سـت  فـلـک  بـرچــوب  بسـتـه  ا ز عـقــب از ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24داد مــردم رفـتـه تا عـرش ب

  د ا د  مــر د م   رفـتـه  تـا عـــر ش  بــر یـن تـا  بـگـــو یــد  حــا ل  و ا حــوا ل  ز مــیـن   نـزد  حق صــد  د ا د  و صــد  بـیـد ا د کــرد ا  ز جــنــا یـا ت   بــش

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24در محضر جام امروز فریاد قلم

  د ر  مـحــضــر جا م  ا مـروز فــر یـا د  قـــلــم  بـا شــــد ر نـجـو ر  و د ل  آ زر د ه  ز ا ســتـا د  قـــلــم  بـا شــــد   ا ز  حــب  عــمـیـــم  عــشــق  بـر یـا د 

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24غول سرمایه کنون حاکم جنگ اس

  غـول ســرما یه کـنون حاکـم جـنـگ اسـت خـدا  خـیــر کـنــد هـسـت و بود وطـنـم جـمـله به چنگ است خـدا  خـیــر کـنــد   هــســـت نـا مــوس  بـشـــر  د ر  گــرو فـســق 

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24بـرو بـاد صبـا بــر گــو سـ

  ا هـــد ا ُ به حضـور فـضـیـلـت مـآ با ن مـحـتـرم هـریک جناب محـتـرم  مولا نا صاحب فرخاری ، جناب محـتـرم محـمـد عـزیزعـزیزی و جناب مـحـتـرم حا جـی صا حـب عـبـد ا لـشـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24کلیـد بـاب عــزم و آرزو صـب

  کلــیـــد  بـا ب  عــــزم  و آ رزو  صـــبــر د َری   بــزم   حــیــا  و آ بـــرو  صـــبــر   بـود  ا نــد ر  مـصـا ف   کـیـنـه  و جـنـگ د لــیـــل  عــز ت  هـــر نـا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24بـشـر مرهون احسان محمـَــد

  به مـنـا سـبـت مـیـلاد مسعـود حـضـرت سـر ور کا ینا ت مـحــمـــد مــصـطـفــی صـلـی الله عـلـیـه  وا له و ســلــم   ----- بــشـــر  مــر هـــو ن  ا حــســا ن  مــحــمـــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24خدا باشـد مدد گار حبـیبـی

  خــد ا  با شـــد   مـــد د گا ر  حـبـــیـــبـی به  ا حـسـا نــش  نـگـهــد ا ر حـبـــیــبـی   ســـلا مـی  ا ز  د یـا ر  با سـتــا ن غــور نـثـا ر  لــطــف   ســر شــا ر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24بــــــــــــــرف

  شـــد ه  زیـب  زمـیــن  و  آ سـمـا ن  بــرف ربـو ده  جـلـوه  هـا  ا ز کـهـکـشـا ن  بــرف   جـهــا ن  سـیـمـیــن  بـســا ن  نـقــره ُ خــا م مـکـلــل  کــرد ه   شـا خ 

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24به جام ما غزل می بارد امروز

  به  جــا م   مـا  غــز ل   مـی بـا رد   ا مــروز عــقــیــق   بـی   بــد ل   مـی بـا رد   ا مــروز   ز شـعـــر  د لـکــش   فــر خـا ری   هـی هـی به   کا م  جـا ن عـسـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24مبارک تاج و اکلیل فراغت

  مـبـا رک   جـشـــن  تـجـلــیـــل  و فــرا غـــت مـبـا رک  خــتـــم   تـحــصـیــل  و فــرا غـــت -------- بــــرا ی   تـک  تــک   ا هـــــل  معــــا ر ف مـبـا ر ک  تـا ج

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24کابل درسوگ کربـلا

  نــگـــر  کـا بـل  به  ســو گ  کــر بـلا  ســو خـت چـو  پـر وا نه  به  حــب  مــر تـضــی  ســو خـت   بــه   ر و ز    مــا تــــــــم    آ  ل   نـــبـــــــوٌ  ت ز ن 

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24تا شد شهید معرکه سلطان کربل

  تا  شـــد  شـهـــیـــد  مـعــر کـه  سـلــطــا ن  کــر بـلا شــر مـیـــد   د شــت و د رَ  ز عـصـیــا ن  کــر بـلا   بـشکـسـت  سکـوت مطـلـق پـنـدار و  وهـــم  و شـک شـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24ای مهربان عزیز دل افگار چیس

  ای صـا حـبــان عـقــل و  دا نــش و افــکار چـیــســت شــعـــر؟ و ی   مـحـــــرمـــا ن  عـا لـــم   اســـرار  چـیـســـت شــعـــر ؟   گـویـنـد که  شـعـــر زمـزمـه ُ 

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24عید قربان آمده تا جان به قرب

  عــیــد قـــر با ن  آ مــده  تا  جـا ن  به  قـــر با نـت  کــنـــم نــقـــد  جا ن  را مـن  فــد ا ی  عـهــد و پــیــما نـت  کـنـــم   طـفــل  رو حــم  شــد  ثـنـا خـو

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24به مدهوش فقید خفته در خاک

  به  ا صـحـا ب وفـا  مـن  جـا ن  فــرســتــم به  نــا م  نـــا مـــی  ا نســـا ن  فـر ســـتــم     به مـد هــو ش  فـقـیــد  خـفـتـه  د ر خــاک درود  بیــکــــــران 

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24نــدای عشـق

  ای  آ فـتـا ب  عـشـق مـن و  نـور مـن و نــوای مـن چـشـم و چـراغ جان مـن و صـیـت من  و صدای مـن   تا  نــور   پـر فروغ  تـو ا فـــروخــت  نــور عشـــق فکـر و خـیـا ل روی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24نـاله و آه یـتیـمم در وطـن پ

   نـا لـه  و آ ه  یـتـیـــمـــم  د ر  وطـــن  پـیـچــیــده ام بر مـدار عـشـق  و عـر فان چـون قـرن پـیـچــیـده ام   تا  سـمــنـــد وار  کــردم  جـان  فـــدای  نــور ع

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-24سلام! ای مرشد کوی معارف

    ا هـــدا ُ به پـیـشـگاه هـمه استادان و معـلما ن عـزیز کـشـور -------   ســـلام  !   ا ی  مــر شـــد  کــــوی  مــعـــا رف کــه  ره  بــــردی   مـــرا   ســوی   مـعـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23اهداء به حضور استاد فاضل و د

  چــو  فــر خـا ر یــی  مـا  اوستـا د عـصـر ا سـت کــلا مـــش  ســـر  بســر ا یـجـا ز  قـصــر ا سـت   یقـیـنــآ  قـلــب  پا کــش  هـمـچـو  دریـا  اسـت ا زیــن  دریـا 

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23ای شهـیـد خـفتـه در خون یاد

  ای شهـیـد خـفتـه در خون یاد و نامت یاد باد بـر صبـوی جام  وحـدت  شـرب جامت یاد باد   ----------   بـر بـهای خون خـود  کـردی جهان را مفتخر نام  نیکت  فخر و عـزت لـطـف عام

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23جلوه های معنوی شب قدر

  شـــبــی  کـــز فــیــض  ا و  ا بـنــا ی  آ د م بـیـا بــد  فـیــض هــا ی  هـــر د و  عــا لــم     شـبـی  کــز یـمـن  ا نـو ا رش  جهـا ن  شـا د د ل   ا هـــــل  یــقــی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23چـو د یـد م از فـضـا پهــنـ

  چـو د یـد م  از فـضـا  پهــنـا ی ا وبه شـــد م  گــرویــده ُ معــنــا ی  ا وبه -----------------------------   چـه با شــد وجه تسـمـیه  بـر ایـن  نــا  م؟ چـرا  شــد  مـخـتـصـر حـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23خـوشــا مـا ه صــیــا م فـ

  خـوشــا  مـا ه  صــیــا م  فــیـض   بـا را ن کـه  بـا شــد قــوت  جــا ن  روزه   دا را ن   ---------   هـــلا ل  ا بــروی  ا یــن  مــا ه   پــر  نـــو ر فـگــنــد ه  در  د

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23مـنــیــژه! نـخـل بــاغ با

  مـنــیــژه  !  نـخــل  بـا غ  با ستــان غـور نـبـوغـت  قـلــب  میـهـن  کــرده  پـر نـور   سـتـــودی   مـیـهـنـــت  را  عـا شـقــا نه که  با شـــد  ما نــده گا ر و جـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23کار دوران جمله اسرار اسـت و

    کـا ر  دورا ن  جـمــلــه  ا ســرار  اســت  و بــس   گاه  چـون  گل   گا هـی چـو ن خا ر اسـت  و بــس     خـون  هـــمـــی  جـو شـــد  به  حـلــق  مــرد و زن   د شــمــنـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23ثنا و حمد حق هر آن نویـسم

  ثـنـا  و حــمــد   حـق  هــــر  آ ن   نـو یـــســــم حـضــور حـضــر ت  ســـبــحــا ن  نـو یـــســــم   به  ر و ح   مـصــطــفـــی  آ ن  شـاه  خـو بــا ن درود  و  و صـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23خطــای قـلـــم

  حـیـــف !  کا یـن  بـا ر  به  حـقـیــقــت  کـه  خـطــا  رفــت  قــلــم ز یـن  خـطـا  پـا ی   قـلــــم   کــج   هــــمــه  جـــا  رفــت  قــلــم   هـــجــــو  شـا ی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23درد دل

  ای  قـلـم  بـنـو یـس  و هــم  فـر یاد کــن از  ثــنــا  و  شــعــــر او  ا نـشــا د کـــن   بـو ســه  ز ن  بـر کلـک  هـای  نا زنـیـن حــر ف  حـرف  شـعـــر او  از یـا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بگو ای دل سخن بر یاد ساقی

  بگــو  ای د ل سـخـن  بـر یـا د سا قــی ز شــوق  نامــــه ُ  د لـشــا د  سـا قــی   نـوشـــتـه  نا مه ُ نـثـــری  کــه  گـویــد حــــد یـث  فــطــرت  آزا د  ســا قـــی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23من آن گم کرده فرزندم که تا م

  نالـه هــا، نـوحـه هــای مـادری که در رثـای فـرزند نـوجـوانــش کـه در آب غــرق  و جنازه اش هـنـوز پیـدا نشـده بود ولی با کـمــال صـبـر و ثـبـات  به  پیـشـگاه حـضـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23فروغ نور خلقت هست مادر

  فـــــروغ    نـــور  خـلــقـــت  هــــســـت  مـــا د ر جهــا ن  را  حـسـن و  زیـنـت هــــســـت  مـــا د ر   ز حــســـن  رو ی  ا و  د نـیــا  حــســیـن  اســـت نـمــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23می سزد حقا به ابنایی بشر آری

  مــیــکـنــد  مـا را  دلـیــر و خـو ش  سـیــر آری  سـپـورت شــیـــر مـــردان  دلـیـــر و  خــو د  گـــذ ر  آری  سـپـورت   هــــو ش  و  فــکـــــرت   را   بــصــا ر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بیا ای دل که ماتم دارم امروز

  اهـــداء بـه ورثـهَُ چهار افسر شهید پولیـس غور   مــرا قـلــبــی  اســت  کـا و  تـنـهــا  بـســـوزد بـه  ســـو گ  مـــــردم   د نــیـــا   بـســــوزد   کـنـو ن 

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23سفر از دار فانی کرده سیـد

    مرحوم حاجی صاحب غلام علی جان آقا     -------------------- ســفـــر از دار فــــا نـــی  کـــرده  سـیــد وداع  بـا  زنـــــده  گانـــی کــرده  سـیــد   به سـرعــت رفـت روحـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23فـلک بار دیگر بر ما کمین کرد

  فـلــک  با ر د یـگــر بـر مـا  کـمـیـن  کــرد در خــت  ســر و  ما  سـر بر زمیـن  کــرد -------------------------------------------    شـکـسـته سـر نگــون  دو سـرو یک  بـاغ دل  مـا را  د ی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23آرزوی اعـــــزاز

  مـن ز لـطـف  و فـضـــل حق در انجـمـن پـیـچــیـده ام بر مـدار عـشـق وعـر فان چـون قــرن* پـیـچــیـده ام   تا  سـمــنـــد وار  کــردم  جـان  فـــدای  نــور عشـــق هــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23تـخـیــل بـهـار سـبـز درغـ

  سلامی  از دل  کهـسار گویم   ------------------------------------------- مـنــیـــژه  د خــتـــر  مـحــبــــوب  ا فــغــــا ن  چــرا غ  چـــشــــم  جـمـلـه   اهـــل  عــرفـا ن   ز غ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23جهان فانی و ما جمله فناییم

  جـهــان  فـا نـی  و مـا جـمـلـه  فــنـا یـیــم مـسـا فـــر هــای  مــر مــوز  خــد ا یـیــم بـقــا را  غــیـــر ا یــزد   نیـســـت  از دز بـرای  مـر گ  و مـر د ن  مـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23فریاد مادر داغدیده در سوگ چ

  بـه  یاد  قـا مـت  شــمـشــاد فــریاد کشـم هـر لحظه چون فـرهاد فـریاد   ز دسـت چـرخ دون پـرور بنـا لـم کنـم هـر جـا ازیـن بـیـداد فـر یاد   به جــرم عـزت و اخلاص  یا ر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23به گوش آمد نوای زنگ مکتب

  بـه  گــوش  آ مـــد  نـــوای  زنـگ  مـکـتــب دگـر گـون شــــد   فـضـا  و  رنـگ  مـکـتـب   بـهـــا ر  آمــد  زمــســتـا ن  رفــت  ای  د ل بـیـا  !  بـشــنــو  نـوا ی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23مبـارک ســالروز جام ای جام

  مبـارک  ! ســا لــــروز جــا م   ا ی جــا م دریـن فـر خـنـــده  پـی  ایـٌـا م   ا ی جــا م   تـرا شـــش سا لـگـــی بـا دا !  مـبـــا ر ک مــی  گـلــگـونـه ا نـدر جـــام

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23ناله ها از لاله های داغدار آ

  -----------------------------------------------------------   از  فلــک  تا  کهـکـشـان  نا م  بـهــا ر  آیـد  به  گــو ش نـا م ز یــبـــای  بـهــــار  خـوشـگــوار  آیـد  به  گــو ش   ســا ل  نـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23زن ای سلطان اقلیم زعامت

  زن  ای  سـلـطــا ن  ا قـلــیـــم  زعـا مــت د بـیــر  مـکـتـب   صــلــح  و  ســعـا د ت   بـشـــر  ر ا خـود  طـبـیـب   درد   جانکاه شـکـوه  و مظـهــر لـطــف  و سـخــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23مبارک! حج میهن در جـوانی

  مـبـارک ! حج  میـهـــن  در جـوانـی کـه  بـاب  نــو  بـود  در  زنـده گانـی   به  او ج نــو جـوانی کــرده   آهـنگ کـه  تـا  دانـــد  رمــوز   کا مـــرانـی   گــزیـده 

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23دلم بـر حٌب جانان میزنـد هـ

  د لـــم  بــر حـــٌـب  جـا نـا ن  مـیـز نــد هـــو ز شـــور و شــو ق  قـــر آ ن مـیـز نــد هـــو   بــه  بـا م  نــه  فـلــــک   دارد  نـــظــــا ر ه ز فـیـض  و  لـطـف

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23علاج درد بیماران طبیب است

    اهـــدا ء به طـبــیـبـان  رسا لتـمنـد  ومـهــر بانـی که با قـبـول رنج های فـراوان از بـیــمــاران رنجـــور و درمانـدهُ شـان دلـسـوزانه  پرستاری ومراقبـت میکنند

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23پیک جام

   تا  کــه  پـــیـــک  جــــا م   مـــا  آورد  پـیــغــــا م   شــمـا چشــم جـان  روشـــن  شـــده  از حســن  الــهـــا م   شـمـا   طـبـع  خود جـو ش  شـمـا  تا  گــر

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23ای نور بصر شمع شب افروز حبیب

   حـبـیــبـی  ای  نــور  بـصـــر شـمـــع  شــــب  ا فـــروز درفـــن تــکــوانــــدو تــــویــــی پـیـــــروز حـبــیــبـــــی   دارد  نگـــهـــت  حـا فــظ   کــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23چـــشـــــم تـو

  آ ب  حـیـا ت  و   کــو ثـــر  د نـیــا  ســــت  چـــشـــم  تـو کا ن  ســخــا  و اخــتـــر  شـبـهـــا   ســـت  چـــشـــم  تـو   ســر مـســت  و پـــر صـــلا بـت  و مس

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23در مان درد عـشق

  جـهــــا ن  ر و شــــن  بـه  نــور  ر و ی  لـــیــلا ســـــوا د   ز لـــف   شـــب  گـیـــســـو ی  لــیــلا   هــزا را ن  هـمـچـو  مـن  با عـشــق  و اخـلا ص چـو مـجــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23اهدا به حجاج محترم افغانی د

  آفــــــریـن  ای دو سـتان  بــر  حـچ  و احــــرا م  شــمــا بـس مـبـا رک عــیــد تان هــــم   ذ کــر و ا لهــا م شـمــا   مــیــــر ســـــد   آواز لـبــــیـک   از 

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23خوش سرودی شعر نغز و دلکـش شی

  خوش ســـر و د ی  شـعــر  نـغــز و  دلکــش و شـیــو ا ی  غـــور کـــردی  دلــهـــا ی عــزیــزا ن  عـا شـــــق  و شـــیـــد ا ی  غـــور   صـــد  ســـلا م  از مــا به  ح

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23عـزت و آزاده گــی شــد مـای

  اهـدا به مـولانا  صاحب عبدالکبیر فرخاری   عــــزت و  آزاده  گــــی شــــد  مــا یــهُ  تـخــمــــیــر مــا شـیـر پــــرورد ه  اســـت ایـنـجــا  مــــا درا ن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23درفراق دوستان قرب حضور آمد

  ----------------------------------------------------------   تا کـه خـوا نــدم نـا مـه ا ت آ ن  وجــد و شــور آ مـد به یـاد زآ ن ســـفـــر هــا  در  ز مـسـتـان  ،  راه دور آ مــد بـه یـاد       یـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بیا تا بر مزارش زار نالـیم

  بـیـا  !  تا  بــر  مـــزارش  زا ر  نــا لـــیـــم ز جـــــور  گــــــرد ش   د و ا ر  نــا لـــیـــم   دریـــن  یـکســا لـگــیـی  ســـا لـــــــر وزش بـــه یـا د  خـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23به نیروی خرد

  (به نیروی خرد)        (بسلی نوازش)   به همه کارکنان وعلاقمندان جام غور سال 1389 ه ش- را تبریک و تهنیت عرض نموده گرچه شاید خلاف معمول نشرات جام غور باشد که نامه های شخصی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23خــجــســتــه ســالـــروز

  مــی چـا ر ســا لــه چــو ن د رجـا م غــو ر اســت از آ نـــــرو کــــعــبــــه ُ د ل غــــر ق نـو ر ا ســت   مــبــــا ر ک  ســا لـــــر و ز جـــا م  ا مـــــــر و ز کـز

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23باز بنگر تیره شد روز و شب اق

  اهـدا به جناب استاد محمد اسحاق ثنا   باز  بـنـگـر تیـره شـد  روز و شـب  ا قـبــال مـا وز تـنا زع خـیـره  گشـته حال  ما  ا حـو ا ل مـا   از نـفا ق و خا نه جنگـی دشـمـن 

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23خاک برچشم خلایق نرم نرمک می

  خاک بــرچـشــم خلایــق نــر م  نــر مـک مـیـز نیـم پـــول مـلـت را به  مـثــل  نان و چـلـپـک  میـز نیـم   پخته خواهــیـم کـرد سـرکـهـا را ولـی حـسب ا صـول تا بیـا ب

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23مـبـارک عــیـد فـضــل و رحـ

  مـبـا ر ک ! عــیـد  فــضــل  و رحـمــت  و  نــور حــضـــور  دوســتـــا ن  شـــا د  و   ر نـجـــــور   مـبــا ر ک ! عــیــد غــفــرا ن  عـــیـــد  رحـمـت که  دلـهــا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23شـــب قـــدر نـور باران، ز

  بـدهــد  نـویـد  رحــمــت  ز جــلا ل و فــٌر شـاهــی ----------------------------------------------- چه خوش اســت شـاد بـود ن، به ضـیــا فــت الـهــی   به حـریـم عـشـق و اخلاص، هـمــه

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23ســلامـی از دل و از جـان نوی

  ســعــیـــدی آن عــزیــــز مـهـــر بــا نـــرا سـیــا ســت  پـیـشـــه ُ آ تـــش  ز بـا نـــرا   ســلا مــــی از دل و از جـان نــویـــســــم مـر آ ن د یـر یـنـه  دو س

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23جام و حدت را به دلهای کباب آ

  نا مه ا م را با ز  با لطـفــت  جواب  آورده ای               جام و حدت را به  دلـهای  کـبـا ب  آورده ای از دیار د وسـتا ن خا ر ج ا ز مـیـهــن کـنـون                نـا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23نـور چـشــم اهــل دانــش فـ

  نــور  چـشــــم  اهـــل دانــش فـا یــز  نـیـکــو سـیــر مـوُنــس د لـهـــا ی خـسـتـه  شـا عـــر  وا لا گـهــــر   خا مـه ات نـقـا ش اشــک  طــفــل معـصــوم و طــن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بیا ای دل که من سـر شارم امش

  بـیــا  ای  د ل  کـه مـن سـر شارم   ا مـشـــب        بـه کــوی د لــبــر  د لـــدارم  دا ر م  ا مـشـــب ز فـیـض  شـعــــر  فـــر خـا ری  مـن ا یــنـک          هــمـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23اهدا ُبه جناب مولوی حسام ال

  صــد  ســلا م  ای جـا م  جـا نا ن  وه چـه  بار  آورده ای شـعـلـه هـا ی  شـعــر ســوزان  چـون شـرار آ ورد ه  ای   خـوش  کـلام  نـغـــز و ز یـبـا  با حــلا وت  چـون  عسـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23دلیـر زنــده دل عـــزم ســ

  د لــیـــر زنــده  د ل  عـــز م  ســفـــر کــرد به  تـقــد یـر ا ز ل  جـا ن د ر خـطــر کــرد   پـــی  بـشــکــســتــن  ز نـجـــیـــر بــیــد ا د به غــیـــر ت جان پـا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بـه مـنـاسـبـت شـهـادت نـو

  ســـلا م ا ی  نــو نـهــــا ل عـصـمــت ا لله           کـه با خـو نـت نـو شـــتــی صـبـغــت الله شـنـــیــــد م ا یـنـکــه پــور  نـو جـوا نــت            د لـــیـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بـیا ای نامه یادی از هـــری

  بـیـا  ا ی  نا مـه  یـا دی  ا ز هـــر ی کـــن رهــی  د ور  و د را ز غـــو ر طـــی  کــن   ز بـلـــخ  بـا ســـتـا ن  آ ن کـــشـــور د ل به نـآ ی  مـو لـوی صـد ها ی و هـی  کن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23و طـن از کـشـت تـریـاک اســ

  و طـن ا ز کـشـت  تـر یـا ک ا ســت  ر نـجـور د لـش ز یـن جـر حـه گـشـته ز خــم نـا ســو ر به  جـا ی  بــذر گـنـــد م  کــشـــت  تــر یـا ک شــــد ه  مـعـــمــــو ل ا نــد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23می نـوازد روح و جانـرا هـر ز

  مــی نـــو ازد  رو ح و جـا نـــرا  هــــر زمــا ن   غــو ر و هــــرا ت مــی ســتـا نــد  د ل  ز یـا ر ا ن  هـــمــچــنــا ن  غــو ر و هــــرا ت   ســـا لــهــــا  ر ا  د

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23مـعـلم کیـســت؟

    خجـسـتـه روز ُ معـلـم را  به کلـیـه  استادان گـرانـقـدر افـغـا نستا ن که در شرایط دشـوار کـنـو نـی عـلــم پر فـیـض معا ر ف را به قـیـمـت خون شا ن با افـتـخار وعـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بهارنامهُ یگانه و فایز وفضل

  بهار نامهُ یگانه و فایـز و فضل نثار نام بزرگ غورشما فدای عظمت تاریخ باشکوه ومقام  رفـیع و غـرور شمـا صـدای گریهُ مرغاب ونوحه های هـریـرود وهـیــرمـنـــد به گوش ج

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23ای کـودکان ای کــودکان

    اهــــدا بـه کـودکان عـــزیـز و دوســتـداشـتـنی ایـن پـروانه هـای نازنـیــن  کـه باغ و بـوسـتـان خانواده هــا، مـکاتـب و مـدارس را رونـق خــاص میـبـخـــشــنـد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بـه کـهـســار غــور بـه پـ

   این پارچه بمناسبت کسب لقب افتخار آفرین اول نمره ُ عـمـومی داکتر عـلی رسـولی فرزند شایسته ُ خطهُ غور باستان( که درسال  1388 از پوهنتون طب کابل ) سروده شده است. نـخـست ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23یـــــاد غـــــــــم

  از را کـت  و بـمــبـــارد  کـنــیــــم  یـاد  به مـا غــــم                                                    وز ساتور آدمـکـش جـلا د کنــیـم داد به ماغــم   ا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بـشـر را دشـمــن دیـن اسـت

  بـشــر را  دشـمــن د یــن ا ســت  تـر یــا ک                                             خـلا ف ر ســـم و  آ یــیــن ا سـت  تـر یــا ک   کـــنـــد مـخــتـــــل  حـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بــوی غــور

  مــیـرسـد از هـر طـرف انـدر مـشـامـم  بـو ی غــور کـاش بـیـنم شـاد و خـنــد ا ن  آن  بـت  دلجـوی غـور   ر نچ  هجـر ت  کـرده  روح  و قـلب  یاران را فگا ر وای و دردا  ! چ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23به اســقبال تـصـمـیـم کمپا

  مـگــو  د یـگـــر بـه کـس ا فـســـا نـه ُ ســـــل ز درد  و ســــر فـه  هــا ی صـبـحـا نـهُ ســـــل   عــــــر قــهـــا ی  شـــبــا نه  بـــا  تـشـــــنـــج خــنـــا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بـه مناسبت اولین سالروز شها

  غـفــوری تــا  ازیــن دار فــنــا  ر فــت روا نـــش  جـا نـــب دار الـبــقـــا  ر فــت   در یـن سـو گ  عـظـیــم مـر د م غــو ر فـغـا ن تا  کـهـکـشـا ن  دل  به پا  ر فـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23از خـزان کــشـورم بـوی بـها

  ا ز  خــــز ا ن  کـــشـــو ر م  بــوی  بـهــــا را ن  مـیــر ســد عـطــر جـا ن بـخـشـــی ز خـا ک جـا ن نـثـا را ن  مـیــر ســد   بـســکـه  خـو ن  نـو جـو ا نـا ن  رفـتـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بـیـا ای زن ! تــو رسم نو به

  بـیـا ا ی ز ن ! تــو ر ســـم  نــو  بـه  پــا کـــن بـه نــور  عــلـم و  د یـن  را هــت  صـفـا کــن   بـه حــســــن  خــلــق و  ا خــلا ق  حـمـیــــد ه چـو  ا کــسـیـــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23نـــور عـــشــق

    به منا سـبـت مـیـلا د با سـعـا د ت حـضـر ت مـحـمــد صـلـی الله و عـلیـه و سـلـم   مـحـبــت  چـیـســــت  ؟ کـــز  نـو رش  جـهــا ن  ســو خــت فـلـک ســوخـت  عـر ش  

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23دلهـا هـمه افـسـرده و افگار

  به استـقـبا ل نـظـم نا زنین سـا لـنگ جناب مـحـتـر عـبـد الغفـور غـوری      د و نـان ز سـفـا هــت  هــمـــه ا غـیـا ر مـیـشــو نـد بــر لا لـه هــا ی  خـا ک  و طــــن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23نقدی بر کتاب نامه های دخترا

    مـنـت خدا ی را عـز ٌ و جــل که هـمـز ما ن با خـلـقـت بـشـر خـد ا ونـد مـتـعـال عـشـق و مـحـبـت ، عـلـم و دا نـش ، ا راده و ا مـیـد را آ فـریـد تا روابط مـعـنـوی ا نسـا ن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23پــیـــام آشــتـــی

  هـســت  چـون  ا مــر شـر یـعـــت نـص قـــر آن آ شـتـی نـیــک مـی ز یـبـــد  یـقـیــن بـر قــو م ا فـغــا ن آ شـتـی   تـا  که زیــب حـکـم قــر آ ن شــد  کلا م صــلـح و خ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23مـنـاره احســاس

  ا یـنـجــا نـبــــوغ و ثـر وت سـر شـا ر یـخ زده اسـت آیـــیــن و رســــم و شـیـوه َُ ا حــــرار یـخ زده اسـت   زا نــــد وه بــیـــمـثـا ل مـــلا لـــــت  در یــن د ی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23ســیـــل اشــک

  شــعـــر شـیـــوا  چــون حـــد یـث لـعــل میگـــــون  مـیــکـنــد سا قـی و ا لـهـا م و فـــضـــل  را  مـحـــو مـضــمـون مـیکـنـد   بــهـــــر وا ثــق نــو ر بـخـشـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بـبـیـن چــشــم قـضـاوت کـ

  دریـن دوران که عــصــر وجــد وشـــــور اســـت               ز فـیـض عـلـــم  د ً نـیـا  غــر ق  نـو را سـت  جــهـا ن مــســر ور و شــاد از فــیــض دانـــش         

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بیــا ای دل! حـدیـث آشــنـا

  پـــیـــا م صـــلــح بـــر نــا م خـــد ا گـــــو ی                بـــیــــــا ای د ل  !  حـــد یـــث آ شـــنــا گــــوی نــــــوا ی مـــلـــــت ا فــغــــا نـســ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23وطـن! ای جسـم وجان عـیدت مبا

  و طــن !  ا ی  جــسـم و جـا ن عـیــد ت مبـا ر ک         گلـــســتــــا ن جـــهـــــــا ن عــیـــد ت  مـبـا ر ک یـقـیــن تـقــد یــر مـا جـنـگ ا سـت و خون ا سـت        

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23کــتـاب دل

  ای قــلــــم ! بـنــویـــس نا مـه از  کــتـا ب د ل  کــتــا ب                                        بر طبـیــب جا ن ودل زیـن فـصـــل با بـم فـصــــل وبا ب   نیـسـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بگریم در فراق استادم

  بـگـــــــــر یـــــم د ر فـــــــرا ق ا ســـتـــــــا د م                که حـر ف هـا یــش هــنـو ز م هـســت  یـا د م نـــــمـیـــــــآ یـد یـقـــــیـن بـا و ر مــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23سفر بی میل یاران کـرد مدهـو

  سـفــر بــی مــیــل یــا را ن کــرد مــد هــوش               عـز یــزان را پــر یــشـا ن کــرد مــد هــو ش پـــدر بــود ه یــقــیـــن بــر جـمــلــه ا طــفـا ل    

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23نـامهُ به احترام نامهُ منظـ

    نـامهُ به احترام نامهُ منظـوم اسـتاد غـلام حیدریگانه فـعـــلا  ا سـتـاد دانـشــــگاه  صــو فــیـــــه در کشــور بـلـغــاریــــــا کـه برا ی هـمـصـنـفـی مان جـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23مــبــارک عــیـــد فــطـــ

  مــبــا ر ک عــیـــد فــطـــر نــور بـا ران               حـضـــو ر قـلــب پـا ک روزه د ا را ن فــر ود آ یــد ز ا و ج عــر  ش ا عـظـــم                فـیـو ض مـعــنــوی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23نگه کن چـهرهُ گلفام صبغـت

  ایــن پـا ر چـه نـظــــم(مــر ثــیــه ) بــه مـنـا ســبــت شـهــا د ت  نا بـه هــنـگا م(حـا د ثــه ُ تـرا فـیـکـــی )  صـبـغـــت الله جا ن  صــبـغـت  مـتـعــلـم مـمـت

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23خـداونــدا بـه مسـکـیـنان

  خـد اونــد ا  بـه مسـکـیـنا ن نـظــر کـن                دل اهــل ا د ب را هــمـچــو خــو ر کـن  ز لـطـف سـر مـد ی ای ذات بـــیـچــون                نـهـــا ل  ایــن

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23ز خــون روشــــن چــــــرا

    در سـو گ شـهـا د ت مـظـلـو ما نـهُ ا طــفـا ل مـعـصــو م قـر یـهُ د هــن حصـا ر و لـسـو ا لـی شـهـر ک  و لا یت   غـــو ر کــه  بــه تـا ریــخ  اا  جــون 2009  مـطــا بـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بـرای لالــۀ صـحــرا نـویـ

  پـیــام مــادران داغـــدیـده     بـیـا  تا حــّب ما د ر هــا  نـو یـســیـم                          به یا د  ا شـک شا ن د ریا نـویـســیـم شد یـم تـا غـر ق بحرلطـف و

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بــیــا ای دل به یـاد دو سـت

  بــیــا  ا ی د ل به یـا د دو سـتــا ن ســوز                    چـــر اغ  خــا طـــــر ا فســــر ده گـا ن ســو ز ز ا شــک و آ ه مــا در هــا ی مـیـهـــــن             

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23تــنــهــای تـک ای یــاران

    به استقبال سرودة غفور غوری    ا ز بـسـکـه شــد م ر نــجــــو ر                   آ و ا ره شــــد م ا ز غـــو ر د ر قـــلــــب  نــــــــز ا ر مــــن               

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23ایا ای مـهـــربان مــادر!

  ا یا ای مـهـــر با ن  مــا د ر ! و ا ی گـلـواژه ً گـهـنــا مـه ُ ا نـسـا ن که عــا لـم  هـسـت مـر هـون د عا ی تـو بـود فــخــر بـشـــر حـقــا کـه بـو ســد  جـا ی  پـا ی

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23عــیـنـک دودی

  جـهــا نـی  ا ز ســخــن پــنـهــا ن بــه زیــر عـیـنـک دودی ز چـــشـــم ا هــــــل د ل ا ی  جـــا ن بـه  ز یـر عـیـنـک د ود ی   هــز ا را ن جــر م نـا مـشــهـــو د  و صـ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23بــزم مـحـبّــت

  چــو انـسـان را بـلــنـد اســت آ شـــیــا نــــه                فــــلــــک بـــو ســــد مـــر ا و را  آ ســتا نـه سـخـــن شــــد ا مـتـــیــــا ز آ د مــــیـــــ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23مـیـرسـد بر گـوش جـان هـرد

  این پا رچـۀ شـعــر گـو نـه  را بـمـنـا سـبـت هــمــت وا لای آ ن عــده  دو ســتا ن فـــر هــنــگـی و با احــسـا س که درد و رنــج ولایت غـــو ر از نــظـر هــا افـــتـا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23خـوشـا یاد و خـوشا نام مــع

  خـوشــا یاد و خـوشـا نا م مـعـا رف                       وطــن شــا دا ب ازجــا م مـعـا رف گـرت جـان و د ل هـوشـیا ر بـا شـد                        شــود مـــرغ د ل

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23زن ای ترسـیـم لـطـف ذات هـس

  مبا رک روز زن ا نــد ر جـهــا ن بـا د             به غـــو ر ا ین خطـۀ بـس با سـتا ن با د مقا م زن بـلــنـد  ا ز فـیـض د یـن است            به  زن ا یـن منـزلـت هــم جا

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-23مــبارک عـیـد قـربان غـریـ

  مـبـا ر ک عـــیـــد قـــــر با ن غـــــــر یـبــا ن نـو ا و شــــو ر و ا فـــغـــا ن غـــــر یــبــا ن   لــبــا س نـــو د ر یــن فــــر خــنـــد ه ا یـــا م نــد یــد

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-05به خدا خواندن شعر تو مرا گیچ

  به خــد ا  خـوانــدن  شــعـــر تــو  مــرا  گــیــچ  و  گـنـک*   کـرد هــمــچـنـان  هـــولـقــتــلـه   هـــپــلـه  * و  هـــــوشــپـــر ک  کـرد   تـا  کـه  در  گ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-05هر دلی کا و نیـست با درد آشن

      تـقـدیـم به دل داغـدیـدهُ اوستـاد تاج مـحـمـد مشـغـول   نـیـســت مــا را  تـحـفــــهُ  جــز   نــــا لـــــه  ای نــــا لــه ُ  ا فـــســـــــرده ُ بـــــی 

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه