مجلات و کتب

رفعت حسینی

rhusaini@jame-ghor.com

00495825222

 • 2019-08-18سایه بان

    سرزمینم! نه اینکه گم شده ام یاکه سرگردان وحیرانم.   تمام آب وهوایت ومردم تو ودردوتنهاییت ازآن منست              درمن جاریست.   برلین ۲۰۱۶ ...  .

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-15عقل و خِرد

    آیا این غزل عشقری ، با قریحه و ذوق و گویشِ کوچه و بازار میهن، از است و«واقعی»یا شعر های سیاسی و دینی و ستایشی؟ فدای چشم نمناکت شوم یار  جگر خونی چرا؟ خاکت شوم یار  ن

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-15انتشار نبشته هایم

  من از صنف پنجم مکتب ، در وقت زمامداری محمد ظاهر،با نشریه یی بنام کمکیانو انیس بهمکاری آغارنمودم ونخستین عکسم با شرح زندگیم در همین نشریه چاپ شد. واندک اندک کارهایم ب

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-13درسکوت شکستن

    درسکوت شکستن   تونیک میدانی   بدونِ اینکه بگویم. [   که روشنی چراغ   نیست سحرگاهِ بهار   و درسخن ِمرد دین   همیشه   نیرنگ است   و گاه   بی ستیزه وخشم   گام

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-10برگریزان

  برگریزان ازگمشدنِ فریاد برای رهایی دردیارِبرگریزانِ تأریخ می آیم. « روانِ من بوی زندان می دهد و سوختن درزیستنْ همدم منست. « زمان های خوکرده به ندیدن ونرسیدن در گوشِ

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-08برفرازِ باد ...

    برفرازِ باد ... زدشتِ یادهای چوآوای تلخ می گذرم.   ) ووقفه های مکرروایستایی به پیچ وخَمِ راه ها قصه های من اند.   ) هنوزمی اندیشم که بتوانم بارِبلاهارا باخویشت

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-06فَرَهْ

    ستاره یی ز کناردرخت گذشت به روی آبِ دل آرای بِرکه نشست تمامِ قدمتِ آفاق را فرهْ بخشید. دو هـزار و نُه برلین   # رفعت حسینی ژرفنا ایامسافرِهمزادِ باد ، سرگشته

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-05درپیرامون کارنیما یوشیج

  چنین میپندارم که آن چه نیما یوشیج ،علی اسفدیاری ،درشعرپارسی بنیادنهاد،تنهاو تنها ایجاد روش تازهء بیان شعری درلسان پارسی نیست. بایستی نیکو دانسته شود که مهمترین و ض

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-04مادر شعر پارسی

  برخی ازروشنفکران !! تاجک افغانستان، بیشترینه سپیدسرها(آقایان)ویگان کرت سیه سرها(بانوان)، با تأنی وتأکید، می خواهند برشنونده بقبولانند که: ـ ویژگی بارز افغانستان، که

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-02در دشتهای گریه

    در دشتهای گریه به: عتیق رحیمی   او قلبی بزرگ مثلِ غمش دارد . ))) در خاطراتِ کهنسالش از رقصِ شاخه های سپیدار تا دل شکستگی یک فصل از دردِمردنِ آوازی تا صبرِمنهدم

  بیشتر ببینید
 • 2019-08-02مردی برای

  مردی برای گفتن بخشیده به : عبدالواحد دادشانی که کفش خود رابسوی گلبدین حکمتیار درشهر هرات پرتاب نمود.   مردیست مردیست همچو فریاد آفاق پیداست در پیامش. [ ] ودرسرش

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-30الاغ افغانی

  درافغانستان «الاغ» بودن برترین دارایی میباشد. دراین شیوه ویژه (الاغیت!) دونکته دانستنش لازمیست: الاغ افغانی خودش خراست و فکرمیکند که دیگران هم خرتشریف دارند. الاغ اف

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-29شهرِمردن

    بگفتا :   < به باران بیندیش   بهارآفرین شو!>   [   وگفتا:   < درختان بی برگ را   به شعرت بیاور   وزین روزگارِمفلوک بنویس !>   [   وگفتا :   < حکایت کن از سِکهٔ رایج

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-28تلخ . . .

    قصه یی تنها   مرا می آزارد   درکدامین کوچه   ازکدام خاطره   باید گام نهاد؟ ( (   امروز   تلخ   وغمینست . ( (   بادانه های خستهء باران   گویی زلالِ غصه فرو می

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-28بخوان وبدان!!

    در هشتم سپتامبر سال ١٩٨٥ ترسایی ،هيئتی از افغانستان (کشتمند،نجیب،لایق،زیری،نظرمحمد) بریاست كارمل ،براى يك ملاقات با زمام داران شوروى برهبرى گرباچف ،به ماسكو رفت.

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-26دروغِ قاغ روده

  در برگهء فیس بوکِ یک افغانستان ، دروغی را پی بردم که من آنرا شاخدارنمیگویم بلکه قاغ روده میخوانم. گویا احمد شاملوی ایرانی ،تنهاشاعرنبوده بل پژوهشگر وارسته نیزب

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-25نعرهء دهشت

    خیام خموش نگاشته است : باز هم نعره الله و اکبر! هرزمان که این نعره خوفناک را میشنوم احساس وحشت میکنم، نعره ای که با شنیدنش دست و پای هر زنده جان به لرزه می افتد. نعره

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-24لچ مرغی

      درافغاستان از۱۳۵۷ تا۱۳۸۹ آنچه حزب خلق وطالب ومجاهدین اسلامی میکنند ،معنایش  میباشد نه سیاست ورهبری یک سرزمین. بنگرید: شیوه کشتن امین ورفیق رهبرخلق تره کی آمد

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-21مدنیت در افغانستان

      برای یکبارهم که باشد، بایستی ، از عقلانیت پرسید: درزمان های استبدادووحشتِ خلقی پرچمی وعصرسنگِ طالبان ـ مجاهدین اسلامی، برشیوهءزندگی مدنی افغانستان چی پیش آمد..

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-21مهمان نواز

       افغان ها خیلی میهن پرست وخیلی خیلی مهمان نوازهستند. مهمان نوازی ویژگی دیرینه وتأریخی آنانست. پشتِ نبرد باانگلیس گشتن دیوانگیست!ابلهیست! دروغها ی سهمگین درمور

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-21در دشت فریاد

    غمین چون عشاقِ پارین سربه زیر فگنده است زمین. [ خواستن و زیستنْ فرزانگی را شکنجه ییست روا داشته برخود گاهی که ماننده انگارند رنگ رنگی گیرودارِ شفق را با هنگامهء

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-21در دشت های گریه

    او قلبی بزرگ مثلِ غمش دارد . ))) در خاطراتِ کهنسالش از رقصِ شاخه های سپیدار تا دل شکستگی یک فصل از درد ِمردنِ آوازی تا صبر ِمنهدم شدۀ کوهی چیزی برای دیدن و گفتن دا

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-21زمینی

    زمینی   و   زخمی   چی گونه بر نکشم آواز   چسان بگوی   درب وپنجره را   به روی زبونی   وفروپاشی   میخکوب کنم؟ ( )   درین زیستن بچنگِ تنزل   شتابِ ویرانیست . (

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-17باسوادانِ !! ابله

  درسال ۲۰۱۶ درلندن سمیناری بنام «سمینارشاه حبیب الله کلکانی» ازسوی تاجکان افغانستان ،که چندسالیست درانگلستان پناهنده هستند،برگزارشد .   وآن ، مایهء آزرم برای آگا

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-17شیوه گفتار

    لسان برای هر مردمی درهمه روزگاران ارزشمند وخیلی میهنی است. مرورنمایید: گـُل نیست ، ماه نیست دل ماست پارسی غوغای کـُه ، ترنمِ دریاست پارسی از شام تابه کاشغر از سن

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-17چپ گرایی

    درافغان زمین چپگرایی شیرهءمدنیتِ «چندهزارساله »است. درهردهکدهءآن افغانها باچپگرایی ، گامزنی رافرامی گیرند. درآغاز [روشنفکران! ]چپگرای !خلقی پرچمی ،وسپس شعله

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-14ران مرغ و عصر سنگ

  برگه فیسبوک یک [[ روشن فکر !!]] چپی را،که یک وقتی نامی ونشانی داشت فرخنده!،کشودم. درعصرسنگ افغانستان که فلسفهء علمی !! باحریفانش قـُشتی می گرفت ،وخشتک های همدگر را پار

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-14شعرهای واهی

  خداوندگاران شعردرلسان پارسی ، دردرازای سده ها ،به سه گروه گسترده میشوند: یک. مذهبی سرایان درشیوه های حمدونعت ومنقبت وگریه وضجه وزاری درشعر،برای بزرگ ساخته شدگا

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-14رستاخیز

  شراره می کشددلم زابتلای پندارت به خوره رستخیزپس ازمرگ مگرتاهنوز درنهادِ باورتوگام می زند دایم!   ۲۰۱۹ شتوتگارت

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-08اندیشهٔ عقلانی

  در درازای تأریخ اگر با دقتی شایسته وبایسته به افغانستان وایران وبهمهء کشورهای دیگر ِ فتح شده بوسیله باورها ودیدگاه های اسلامی بیندیشیم،هویدا میگردد که آدمهای این س

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-08آیینه

  < یک > دریادهای تلخ ِ کهنسالم آینه ها جاریست . < دو > من بیغشم زلالم : زین زخم ها وشبِ دیرین خشمِ تمامِ آینه ها در من زنده ست! آلمان ، دو هزار و سیزده ((

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-08هجرانی

  سپیده وباور لهجهٔ سخن زدنم خواهد شد وزالتیام خواهم گفت اگرمرابرهانی ازشبی که سیاهست همچوویرانی وزین فسانه که یاوه ست وهجرانی . آلمان دوهزار وهفده

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-06خطاب

  وابسته به هرقوم ولسان واندیشه وفرهنگ ومشربی هستید وهرچی آموخته اید ، گپی که واقعیت امروزینِ افغانستان درسده بیست ویکم ،دران نعره میکشد، این تصویرمی باشد. حقیقت ما

  بیشتر ببینید
 • 2019-07-06پناه

  و از نوادرِ اعصار بود آن دیدگان او که دو دنیا فراغ بود. ))) هرگز نمی شد در فکر آن نبود. ))) غم های عاشقانۀ ما را پناه بود و مثلِ رنگِ تلخِ حقیقت سیاه بود. آلمان دوهزارویازد

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-30شادمانه

  خنیاگرِسالمندی   ـ باجدایی همسرا ـ   برای ما خامُشان   وبال های افلیج   می سرود :       دردیارِکینه   بیداری شبانه   چرکین زسرکوبِ خفگی زندانست   وپندارِ روز

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-27بی بالی

  پیاده رَوِ لـَنگِ دشت های شکستن ! کــَسی که از قبایلِ اندیشه های غمگینست ولسانِ درخت را می فهمد آمده است. [ ] [ ] سخنِ اولین وی اینست : زیستن نمی باشد اگرفرو فتد کوهی. ... د

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-26فلسفهء علمی !افغانی!

  یکی از آدمهاییکه برای فرهنگ ،ادبیات ،هنرخوشنویسی وآموزش وپرورش درافغانستان،دردوران هفتادسال از زندگی هشتادوشش ساله اش،کاروپیکارنموده بود، سید محمدداودحسینی نام

  بیشتر ببینید
 • 2019-06-07شاعر مِلی !! افغانستان

  خلیل الله خلیلی، در دهه پنجاه خورشیدی، شعر نا شایسته یی بافت و«ساخت!» برای جنرال ضیاالحق پاکستانی، که درانزمان، یکی از نیرومندترین روسای جمهور کشورش بود و در نبرده

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-03نمونه هایی از خوشنویسی روان

                   

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28مجموعه کامل اشعار رفعت حسین

  مجموعه کامل اشعار محترم رفعت حسینی که در وبسایت جام غور نشر شده است  

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28یک امشب را ...

                                                                      بخشیده به :                                             مومن خان بیلتون               

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28مـــــــــــردی برای گفتن

    بخشیده به : مردی که کفش خویش را به سوی « جورج بوش » دوم پرتاب کرد . مردیست مردیست در نگا هش خوابیده خوی پلنگان ـ در روزگار آتش . [ ] [ ] مردیست چون جنونی آفاق خواننده د

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28تصویر باد و باران

    در چشم های او چو نگه کردم آشوبِ باد و آتش و باران را دیدم آینده در پی خرامِ نگاهش می رفت . ))) ))) نزدیکتر شدم در روشنی ماه نگاهش کردم تصویر مرگِ خودم را دیدم . ))) ))) چ

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28شعر های عاشقانۀ باران

      برسبزی مقدسِ هر برگ                                   می نوشت اشعارِ عاشقانۀ خود را                                 باران آنگونه بود شاد                  ه

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28زنی که باران می فروخت

      زنی درداغی یک روز تابستان میان کوچۀ مان آمد و فریاد زد :                                    « باران باران ، آی باران می فروشم               آی ، آی باران . »   سک

  بیشتر ببینید
 • 2014-12-28دردشتهای گریه

    به :   عتیق رحیمی   او   قلبی بزرگ          مثل غمش                  دارد .     0000                         در خاطرات کهنسالش از رقصِ شاخه های سپیدار تا دل شکسته گ

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه