مجلات و کتب

عبدالکریم غریق

agharigh@jame-ghor.com

00313686952653

 • 2019-01-11ابن کثیر دمشقِي:

  إمام حافظ عمادالدین ابوالفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضو بن کثیر بن درع قرشِي حصلِي بُصروِي شافعِي دمشقِي از بنی حصله و از اعلام علمای قرن هشتم هجری قمری می باشد. م

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-11جنگ یرموک:

  یرموک وادی میان نهر اردن و بحر لوط واقع در شام می باشد، که به سبب جنگی که بعد از وفات رسول الله(ص) در عهد خلافت حضرت ابوبکر صدیق(رض) رخ داد، سخت مشهور است. جنگ یرموک در پ

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-11محمد بن عبدالله بن عبدالحکم

  امام شیخ الاسلام فقیه ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحَکَم بن أعیَن بن لَیث  قرشِي اموِي مصرِي معروف به محمد ابن عبدالحکم یکی از روات حدیث، مفتی مصر، از اتباع ت

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-08ابوالعباس محمد بن یعقوب معق

  امام ابوالعباس محمد بن یعقوب بن یوسف بن مَعقِل بن سِنان بن عبدالله سنانِي معقلِي شیبانِي نیشابورِي معروف به أصم از موالی بنی امیه، از ثقات، مسند عصر و از محدثان مشهو

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-08ابوبکر محمد بن عبدالله عامر

  محمد بن عبدالله بن احمد مکنی به ابوبکر عامری و معروف به ابن خباز از جمله فقهاء و محدثین بوده، و ابن جوزی او را نهایت احترام و حرمت می نموده است. وی مردم را بر طریقه تصو

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-08ابوبکر عبدالغفار بن محمد شِ

  ابوبکر عبدالغفار بن محمد بن حسین بن علی بن شیرویه بن حسن بن علی جنابذِي شیروِي نیشابورِي در ماه ذی الحجه سال 414 هجری قمری در قریه کونابذ(جنابذ) در قهستان که ناحیت بزرگ

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-05حسن بن علِي أهوازِي:

  إمام علامه شیخ حسن بن علی بن ابراهیم بن بزداد بن هرمز مکنی به قارِي أبوعلِي اهوازی و معروف به ابن بزداد شخصیتی محدث، متکلم، سیاح و یکی از علمای بزرگ علم قرائت بوده اس

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-05ابوبکر محمد بن عبدالباقی أن

  امام قاضی ابوبکر محمد بن عبدالباقی بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن ربیع بن ثابت بن وهب بن مَشجَعَه بن حارث بن عبدالله بن شاعر رسول الله کعب بن مالک بن عمرو

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-05أبوالحسین بن الفراء حنبلِي

     إمام علامه قاضی ابوالحسین محمد بن قاضی کبیر أبِي یعلی محمد بن حسین بن محمد بن خلف بن الفراء حنبلی بغدادی مشهور به ابن أبِي یعلی حنبلی در بغداد در شب بیست هشتم یا بی

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-04محمد بن عبدالرحمن بغدادِي ذ

  ابو طاهر محمد بن عبدارحمن بن عباس بن عبدالرحمن بن زکریا بغدادی ذهبی ملقب به مُخَلِّص در ماه شوال سال 305 هجری قمری مطابق سال 918 میلادی زاده شد.(1و5) نامبرده به کار و صنعت

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-04محمد بن أحمد بن إسحاق نیشاب

  امام حافظ محمد بن محمد بن احمد بن اسحاق  مکنی به ابواحمد نیشابورِي کرابیسِي معروف به حاکم کبیر در سال 285 هجری قمری مطابق سال 898 میلادی متولد گردید.(4) و او غیر از حاکم ن

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-04حجاج بن یوسف ثقفی:

  ابومحمد حجاج (کلیب) بن یوسف بن حکم بن عقیل(ابی عقیل) بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالک بن کعب بن عمر بن سعد بن عوف بن قسی(ثقیف) ثقفی در اول اسمش کلیب بود، که او را به حجاج ت

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-02عبدالملک بن مَروان قُرَشِي

  ابوالولید عبدالملک بن مروان بن حکم بن أبِي العاص بن أمَیه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصّی أموِي مدنِي دمشقِي از جمله تابعین و پنجمین خلیفه اموی و یکی از بزرگترین و مقت

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-02سعید بن عثمان معروف به ابن س

  امام حافظ ابوعلی سعید بن عثمان بن سکن بن سعید بن مُصعَب بن رستم بن برثنه بن کسری أنوشیروان بغدادِي مصرِي ملقب به بَزَّار بوده، و نسب فوق را ابن عساکر دمشقی به نقل أبی

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-02مُنذِر بن زُبَیر أسدِي قُرَ

  امیر منذر بن زبیر بن عوام بن خُوَیلِد بن اسد بن عبدالعزَّی بن قُصِي بن کِلاب أسدِي مکنی به ابوعثمان قُرَشِي أَسَدِي از برگزیدگان و شجاعان قریش و مردی حلیم بوده، و به

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-02محمد بن مُنکَدِر قُرَشِي تَ

  امام حافظ و پیشوا محمد بن منکدر بن عبدالله بن هُدَیر بن عبدالعُزَّی بن عامر بن حارث بن حارثه بن سعد بن تَیم بن مُرَّه بن کَعب بن لُؤي بن غالب قُرَشِي تَیمِي مکنی به شی

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-02عَامِر بن عبدالله قُرَشِي أ

  امام ربانی عامر بن عبدالله بن زبیر بن عوام قُرَشِي اسدِي مکنی به ابو حارث مدنِي بوده، و مادرش حَنتَمَه دختر عبدالرحمن بن حارث بن هشام مخزومِي می باشد، و او برادر ثاب

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-02عَامِر بن عبدالله قُرَشِي أ

  امام ربانی عامر بن عبدالله بن زبیر بن عوام قُرَشِي اسدِي مکنی به ابو حارث مدنِي بوده، و مادرش حَنتَمَه دختر عبدالرحمن بن حارث بن هشام مخزومِي می باشد، و او برادر ثاب

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-01عبدالله بن عروه قُرَشِي أسد

  عبدالله بن عروه بن زبیربن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی قُرشِي اسدِي مکنی به ابوبکر مدنِي بوده، و مادرش فاخته دختر اسود بن ابی البختری بن هشام بن حارث بن اس

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-01عباد بن عبدالله قُرشِي أَسد

  امام بزرگ قاضی ابویحیی عباد بن عبدالله بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی قرشِي اسدی مدنی بوده، و مادرش تماضر دختر منظور بن زبان بن سیار فزارِي می باش

  بیشتر ببینید
 • 2019-01-01عروه بن زبیر أسدِي قُرَشِي

  عروه بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعُزَّی بن قُصِي بن کلاب اسدِي قرشِي مکنی به ابو عبدالله مدنِي بوده، و مادرش أسماء ذات النطاقین دختر حضرت ابوبکر صدیق(رض)

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-31حماد بن سلمه بصرِي نحوِي خِ

  شیخ الإسلام حماد بن سلمه بن ابوصخره دینار بصرِي نحوِي خرقِي بطائنِي مکنی به ابوسلمه ملقب به بَزَّار(ابریشم چی کسی که به کسب و کار و تجارت ابریشم سروکار دارد) خواهر زا

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-31إبراهیم بن مُنذر قرشِي أسدِ

  امام ابراهیم بن منذر بن عبدالله بن منذر بن مغیره بن عبدالله بن خالد بن حزام  بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصِي بن کِلاب قرشِي أسدِي حِزامِي مکنی به ابو اسحاق مدنی،

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-31نافع بن عمر قُرَشِي جُمَحِي

  امام نافع بن عمر بن عبدالله بن جمیل بن عامر بن حِذیَم بن سلامان بن ربیعه بن سعد بن جُمَح قرشِي جُمَحِي مَکِي است، که مادرش ام ولدی بود. نسب فوق را برایش زبیر بن بکار بی

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-30داود بن عمرو ضَبِّي بغدادِي

      شیخ داود بن عمرو بن زُهَیر بن عمرو بن جمیل بن أعرج بن عاصم بن ربیعه بن مسعود بن مُنقِذ بن کوز بن کعب بن بجاله بن ذهل بن بکر بن سعد بن ضبه بن أد بن طابخه بن إلیاس بن م

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-30عبدالغافر بن اسماعیل فارسی

     امام شیخ ابوالحسن عبدالغافر بن اسماعیل بن عبدالغافر بن محمد بن عبدالغافر بن احمد بن محمد بن سعید فارسی نیشابوری در ماه ربیع الاول سال 451 هجری قمری مطابق سال 1059 می

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-30ابو عبدالله محمد بن فضل فرا

     ابوعبدالله محمد بن فضل بن احمد بن محمد بن احمد بن ابی العباس صاعدِي فراوِي نیشابورِي ملقب به کمال الدین در سال 441 یا 442 هجری قمری در نیشابور متولد گردید، او شخصیتی

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-04نافع مولای عبدالله بن عمر:

  نافع مولای عبدالله بن عمر بن خطاب قُرَشِي عَدَوِي بوده، و مکنی به ابوعبدالله مدنی می باشد، او را اصالتاً از منطقه ابر شهر نیشابور و اسم پدر او را هرمز و یا کاوس گفته ا

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-04لیث بن سعد فهمِي قَلقَشَندِ

  شیخ الإسلام إمام لیث بن سعد بن عبدالرحمن بن عقبه فهمِي مکنی به حافظ ابوالحارث مصرِي فقیه، محدث و از علمای بزرگ مصر می باشد. وی مولای عبدالرحمن بن خالد بن مسافر فهمِي ب

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-04هَمَّام بن یحیی أُزدِي عَوذ

  امام، حافظ همام بن یحیی بن دینار عوذِي محلمِي بصرِي مکنی به ابوعبدالله و بنا به گفتۀ بعضی از مورخان ابوبکر شخصیتی صدوق و حجت می باشد. او غلام آزاد کرده شدۀ بنی عَوذ بن

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-03حجاج بن منهال أنماطِي:

  امام، پیشوا و حجت حجاج بن مِنهَال أَنمَاطِي بصری مکنی به ابومحمد سلمی و طبق گفتۀ بعضی از مورخین بُرسانِي از موالی و برادر محمد بن منهال بصرِي عطار بوده است. أنماطِي ا

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-03عبدالوارث بن سعید تمیمِي عن

  حافظ أبوعبید عبدالوارث بن سعید بن ذَکوان تَمِیمِي عَنبَرِي تَنُّورِي بصرِي از موالی بوده، و پدر عبدالصمد بن عبدالوارث یکی از بزرگان محدثین می باشد. موصوف از إسحاق ب

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-03أَیُّوب بن أَبِي تَمِیمَه ک

  امام حافظ أبوبکر ایوب بن ابی تمیمه کیسان عَنَزِي سَختِیانِي بصرِي أَدمِي غلام آزاد کرده شدۀ قبیله عَنَزَه بن ربیعه و طبق گفته بعضی از مورخین غلام آزاد کرده شدۀ جُهَ

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-03عبدالله بن عمرو تمِيمِي مِن

  امام حافظ أبومعمرعبدالله بن عمرو بن ابی الحجاج میسره تمِيمِي منقرِي معروف به ابومَعمَر مُقعَد بصرِي از موالی و شخصیتی خیر و بخشنده بوده است. موصوف از جریر بن عبدالحم

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-03أنس بن سیرین أنصارِي:

  انس بن سیرین انصاری مکنی به ابوموسی و طبق گفتۀ بعضی از مورخین ابوعبدالله بوده، و تعدادی هم کنیه او را ابوحمزه بصری گفته اند. وی برادر محمد بن سیرین، معبد بن سیرین، یحی

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-03شُعبَه بن حَجَّاج عَتکِي أَ

  امام شعبه بن حجاج بن وَرد عتکی ازدی مکنی به ابوبِسطام وَاسِطِي بصری از موالی اشاقربوده است. بعضی از مورخین تولد موصوف را در سال 85 هجری قمری گفته اند، و تعدادی می گویند

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-02سلیمان بن حرب أزدِي واشحِي

  امام حافظ سلیمان بن حرب بن بجیل أزدِي واشحِي مکنی به ابوایوب بصری شخصیتی ثقه و از حفاظ حدیث بوده است. موصوف در ماه صفر سال 140 هجری قمری متولد گردید، و در سال 158 هجری قمر

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-02یونس بن یزید أیلِي:

  امام یونس بن یزید بن مشکان(ابی مُشکان) بن ابی نجاد أیلِي مکنی به ابویزید غلام آزاد کرده شدۀ معاویه بن ابی سفیان اموی و برادر ابی علی بن یزید ایلی و عموی عنبسه بن خالد ب

  بیشتر ببینید
 • 2018-12-02حسن بن موسی بغدادی ملقب به أ

  امام حافظ حسن بن موسی ملقب به أَشیَب و مکنی به ابو علی بغدادی اصالتاً خراسانی بوده، و در بغداد سکونت داشت، موصوف شخصیتی ثقه و قاضی طبرستان، موصل و حمص بود، و از او رو

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-17یحی بن شرف الدین نووی:

   حافظ محی الدین ابو زکریا یحی بن شرف الدین بن مُرِّي بن حسن بن حسین بن محمد  بن جمعه بن حزام حِزَامِي حورانی دمشقی شافعی مشهور به نووی مردی محدث، فقیه، ادیب و از بزرگ

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-17امام شمس الدین ذهبی:

  امام حافظ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز بن عبدالله معروف به شمس الدین ابوعبدالله ذهبی فارقی شافعِي دمشقی اصالتاً از خانواده ترکمانی الاصل از اهالی میافارین(سیلوان

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-17ابوالحسن علی بن عمر دَارقُط

   امام حافظ شیخ الاسلام علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن نعمان بن دینار بن عبدالله بغدادی شافعی مکنی به ابوالحسن و معروف به دارقطنی شخصیتی مفسر، محدث، ادیب، لغوی

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-17محمد بن سعد هاشمی بصری واقد

  محمد بن سعد بن منیع هاشمی و به گفته بعضی از مؤرخین زهری مکنی به ابو عبدالله بصری و معروف به ابن سعد کاتب واقدی می باشد. به گفته بسیاری از تذکره نویسان وی در سال 168 هجری ق

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-17محمد بن جریر طبری:

  امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب طبری شخصیتی مجتهد، مفسر، مؤرخ، فقیه، شاعر، فیلسوف  و ملقب به امام المفسرین و امام المؤرخین می باشد، موصوف در سال 224

  بیشتر ببینید
 • 2018-11-17امام حافظ احمد بن علی بن حجر

   امام شیخ الاسلام حافظ شهاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن محمود بن احمد بن حجر کنانی عسقلانی شافعی مصری عالم، محدث، مؤرخ، فقیه، شاعر و ادیبی بر

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-08امام أحمد بن محمد سِلفِي جَ

    إمام علامه حافظ مفتی شیخ الإسلام ابوطاهر صدرالدین احمد بن محمد بن احمد(سِلَفَه) بن محمد بن ابراهیم سِلفِي جروانِي اصفهانِي شافعِي شخصیتی ثقه، پرهیزگار، قابل اعت

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-08امام ابوالقاسم ابن عساکر دم

     امام بزرگ حافظ الأمة ثقة الدین ابوالقاسم علی بن أبِي محمد حسن بن هبة الله بن عبدالله بن حسین دمشقِي شافعِي معروف به ابن عساکر شخصیتی مورخ، محدث، فقیه، قاری، شاع

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-08امام شریک بن عبدالله بن ابی

    علامه إمام شریک بن عبدالله بن ابی شریک نخعِي مکنی به ابوعبدالله کوفی قاضِي یکی از علمای بزرگ عصر خود بوده، و در سال 95 هجری قمری در بخارا واقع در ازبکستان امروزی مت

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-24امام قُتَیبَه بن سعید بغلان

  امام شیخ الإسلام قتیبه بن سعید بن جمیل بن طریف بن عبدالله ثقفی بلخی بغلانی مکنی به ابورجاء عالمی برجسته، محدث ثقه و شاعری شیرین بیان و اصالتاً از ولایت بغلان افغانس

  بیشتر ببینید
 • 2018-06-24سعید بن جبیر أسدِي والبِي:

  امام شهید سعید بن جبیر بن هشام أسدِي والبِي مکنی به ابومحمد و یا ابوعبدالله کوفِي مکِي از موالی بوده است. زادگاه او را کوفه گفته اند، اما می گویند: جبیر پدر سعید  غلا

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-12ام المومنین حَفصَه دختر حضر

  حفصه دختر حضرت عمر فاروق بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب قریشی عدوی بوده، و مادرش زینب دختر مظعون بن حبیب بن

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-12حَوَّاء دختر یَزِید بن سِنَ

  حواء دختر یزید بن سنان بن کُرز بن زَعُورَا بن عبدالاشهل انصاری بوده، و ذکر او را ابوعمر آورده است. (مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبیر متوفی سال 236 هجر

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-12حَمنَه دختر جَحش أَسدِي، دخ

       حمنه دختر جحش بن رئاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمه اسدی می باشد.(3) پدرش جحش بن رئاب أسدی هم پیمان سردار قریش عبدالمطلب بن هاشم و م

  بیشتر ببینید
 • 2017-11-12مادر رضاعی رسول الله (ص)

  حَلِیمَه دختر أَبِي ذُؤَیب سَعدِي بَکرِي هَوَازَنِي       حلیمه دختر ابی ذوئب(عبدالله) بن حارث بن شِجنَه بن جابر بن رِزَام بن نَاصِرَه بن سعد بن بکر بن هوازن بن منصو

  بیشتر ببینید
 • 2017-09-26ام المومنین حَفصَه دختر حضر

  حفصه دختر حضرت عمر فاروق بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب قریشی عدوی بوده، و مادرش زینب دختر مظعون بن حبیب بن

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-14رُمَیصَاء دختر مِلحَان انص

      رمیصاء  دخترملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جُندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار  انصاری خزرجی نجاری بوده، و او قبل از اسلام با مالک بن نضر ازدواج کرد، که از ایشان

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-14رَملَه دختر شَیبَه قُرشِی ع

      رمله دختر شیبه بن ربیعه بن عبد شمس بن عبد مناف قرشی عبشمی بوده، و مادرش ام شِرَاک یا ام شریک دختر وَقدَان بن عبد شمس بن عبدوُدَّ بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لو

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-14رُقَیقَه دختر صَیفِی قرشی ه

      رقیقه دختر صیفی(یاابی صیفی) بن هاشم بن عبد مناف بن قصی قرشی هاشمی بوده، و مادرش هاله یا تماضر دختر کلده بن عبدالدار بن قصی است. طبرانی و جعفر مستغفری او را در شمار

  بیشتر ببینید
 • 2017-08-14دُرَّه دختر أبی لَهَب قرشی

      دره دختر أبی لهب(عبدالعزی) بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی قرشی هاشمی بوده، و مادرش ام جمیل دختر حرب بن امیه بن عبد شمس اموی خواهر ابوسفیان بن حرب می باشد.

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-06سَفَّانَه دختر حَاتَم طَائ

    (زنی بخشنده و شجاعی که برادر و قبیله اش را به اسلام فرخواند)       سفانه دختر حاتم بن عبدالله بن سعد بن حشرج بن امرئ القیس بن عدی بن أخرم بن ربیعه بن جرول بن ثعل بن عم

  بیشتر ببینید
 • 2017-06-06سَجَاح دختر حارث تمیمی تغلب

    (زنی که ادعای پیامبری کرد اما باز دوباره به اسلام برگشت)     سجاح مکنی به ام صادر دختر حارث بن سوید بن عقفان تمیمی تغلبی موصلی بوده، و مادرش از قبیله بنی تغلب می باشد

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-28زینب دختر حضرت محمد مصطفی (ص

  زینب دختر حضرت محمد مصطفی(ص) بن عبدالله بن عبدالمطلب هاشمی قرشی بوده، و مادرش ام المؤمنین خدیجه دختر خویلد بن أسد بن عبدالعزی بن قصی قرشی أسدی می باشد. و زینب بزرگ تری

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-29زَینَب دختر عَلِی بن اَبِی

  (مشهور به عقیله بنی هاشم)       زینب دختر علی بن ابی طالب(عبد مناف) بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی هاشمی قرشی بوده، و مادرش حضرت فاطمة الزهراء دختر رسول الله(ص)

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-28رُقَیَّه دختر رسول الله (ص)

  رقیه دختر رسول الله (ص) سید البشر حضرت محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم هاشمی قرشی عربی بوده، و مادرش خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی اسدی قرشی می باشد،

  بیشتر ببینید
 • 2017-03-27رُبَیَّع دختر مُعَوَّذ انص

  (زنی که در بیعت الرضوان با پیامیر اسلام بیعت کرد، و در اکثر غزوات شرکت داشت)    ربیع دختر معوذ بن حارث(عفراء) بن رفاعه بن حارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار انص

  بیشتر ببینید
 • 2016-11-06خَولَه دختر ثَعلَبَه انصار

  (همان که آیاتی از قرآن کریم درباۀ او نازل گردید)     خوله دختر ثعلبه بن أصرم بن فهر بن ثعلبه بن غنم بن سالم بن عوف بن خزرج انصاری خزرجی بوده، و اسم او را بعضی از مؤرخین

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-07خَنسَاء دختر عمرو سلمی شاعر

       تُمَاضِر مکنی به ام عمرو و ملقب و معروف به خنساء دختر عمرو بن شَرِید بن رَبَاح بن ثَعلَبَه (یقظه) بن عُصَبَه بن خُفَاف بن امرئ القیس بن بُهثه بن سُلَیم سلمی از زنا

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-13خدیجه طاهره بانوی با عظمت ت

  خدیجه ملقب به طاهره و مشهور به شاهزاده خانم قریش دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه قرشی أسدی می با

  بیشتر ببینید
 • 2016-03-19اسماء دختر عُمَیس خَثعَمِی

  اسماء دختر عُمَیس یا عَمِیس بن معد(معبد) بن حارث بن تیم بن کعب بن مالک بن قحافه بن عامر بن ربیعه بن عامر(غانم) بن معاویه بن زید بن مالک بن بشر(بسر) بن وهب الله بن شهران ب

  بیشتر ببینید
 • 2016-01-28أَسمَاء دختر ابوبکر صدیق قر

  اسماء دختر ابوبکر (عبدالله) بن عثمان(ابوقحافه) بن عامر بن عمرو بن  سعد بن تیم بن مره بن کعب بن لوی قرشی تیمی بوده، و زوجه زبیر بن عوام اسدی و مادر عبدالله بن زبیر و معر

  بیشتر ببینید
 • 2015-11-30إمام ابن ماجه ربعی قزوینی

  إمام، علامه، محدث، مفسر، مؤرخ و حافظ بزرگ و سر شناس ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه ربعی ملقب به ابن القزوینی یکی از مشاهیر و بزرگان محدثین و از علمای برجسته اهل سنت

  بیشتر ببینید
 • 2015-10-25​عبدالسلام بن صالح بن سلیم

  عبدالسلام بن صالح بن سلیمان بن ایوب بن میسره هروی حجازی نیشابوری مشهور به خواجه اباصلت هروی از محدثین و متکلمین عصر خود بوده است، پدران عبدالسلام بن صالح هروی در هرا

  بیشتر ببینید
 • 2015-09-15امام مسلم بن حجاج قشیری نیش

  حجة الإسلام، إمام، حافظ، محی السنه و شیخ الحدیث مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کوشان قشیری نیشابوری مکنی به ابوالحسین بوده، اما بعضی از مؤرخان کنیت او را ابوالحسن گف

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07إمــــام محمد بـــن إسماعی

  محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن مغیره بن أحنف جعفی بخاری بوده، اما بعضی از مؤرخین نسب او را محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن مغیره بن بردزبه بخاری جعفی آورده، و میگویند: ع

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07سعید بـــن مسیب مـخــــزوم

  سعید بن مسیب بن حزن بن ابی وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم بن یقظه مخزومی قرشی مکنی به ابو محمد بوده، و مادرش ام سعید دختر حکیم بن امیه بن حارث

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07قــــــــاسم بـــن محمد قـ

  قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق (عبدالله) بن ابی قحافه (عثمان ) بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب بن لؤی قرشي تیمی و مادرش دختر یزدگرد آخرین ملوک فارس بوده ک

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07عــــــروه بـــن زبیر اسدی

  عروه بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی اسدی قریشی مکنی به ابو عبدالله مدنی مادرش أسماء دختر ابوبکر صدیق است. نامبرده امام و عالم اهل مدینه، محدث کثیر

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07محـمـد بـــــــن عیسی تــر

  محمد بن عیسی ترمذی: محمد بن عیسی بن سوره بن موسی بن ضحاک سلمی مکنی به ابو عیسی ضریر بوغی و مشهور به ترمذی بوده و نامبرده امام، حافظ و محدث معروف و صاحب جامع الصحیح یکی

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07ابــــو داوود سجستانی حنبل

  ابو داوود سجستانی حنبلی ازدی: سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر(در بعضی از روایات اسحاق و بشیر را نیاورده اند) بن شداد بن عمرو بن عمران( عمران موصوف در جنگ صفین به طرفدا

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07حسن بن ابوالحسن یسار مکنی ب

  حسن بصری: حسن بن ابوالحسن(یسار) مکنی به ابوعلی یا ابو محمد و طبق گفته بعضی ها ابو سعید بوده و معروف به حسن بصری می باشد. وی پایه گذار مکتب کلامی اهل سنت و جماعت و یکی از

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07إمام اعظم ابوحنیفه نعمان بن

  نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه یا نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان یا نعمان بن ثابت بن کاوس ( طاوس ) بن هرمز بن بهرام بن کسری مکنی به ابوحنیفه بوده ، که کنیه اش حقیقی نمی ب

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07امــــام محمد بن ادریس شافع

    امام محمد بن ادریس شافعی هاشمی قرشی مطلبی مکی: محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبدیزید بن هاشم بن مطلب بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کع

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07امام احمد بن محمد ذهلی شیبا

    امام احمد بن محمد ذهلی شیبانی مروزی بغدادی : احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدریس بن عبدالله بن حیان بن عبدالله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شیبان بن ذهل ب

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-07مـالک بن انس اصبحی حمیری مد

    مالک بن انس اصبحی حمیری مدنی: مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو بن حارث بن غیمان بن خثیل بن عمرو بن حارث(ذوأصبح) بن عوف بن مالک بن زید بن شداد بن زرعه( حمیر اصغر)

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه