مجلات و کتب

وحید تاجیک

wkazemi@jame-ghor.com

00936548524654

 • 2019-05-19متحد شوید «فرد اخیلی دیر اس

    ما در یک کشور توسعه نیافته که عرصه ابدی مصیبت ها و اسارت و بردگی ست زندگی می کنیم که درزیر سایۀ سنگین و فربه  سیاست جهل وتعصب آمیز، توجه به تمامی  رویدادهای  اخ

  بیشتر ببینید
 • 2019-04-02نو روز را پاس بداریم

  اندکی در بارۀ تلاشهای جاهلانۀ نوروز زدایی ما در چند ده اخیر از وجود مافیای مذهبی با قلاده ناسیونالیسم متعفن عربی وهابی به گردن(از طالب رسمی معلوم الحال شروع تا ملا

  بیشتر ببینید
 • 2018-09-14احمد شاه مسعود را بخاطر داش

    در پایان هفده سال اخیر دیدیم که: عملکرد هفده سالۀ نیرو های خارجی زیرعنوان مبارزه با "تروریسم، مواد مخدر و دفاع از حقوق بشر" !!، ادعای کاردانی و مدیریت تکنوکرات های ف

  بیشتر ببینید
 • 2018-08-19ای هزاره، ازبک، تاجیک، و تر

  برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. چرا در  این روز ها غزنه، غزنه می میگوئید؟ یک تاریخ است که خانه و کاشانه شما آتش گرفته است. آیا بلای کمتر

  بیشتر ببینید
 • 2018-07-15بدانیــم که راه دشوار در پی

    دیده ام از روزن دیوار زندان شما میرسد مردی که زنجیر غلامی بشکند* پشتونیسم  برتری خواه و فاشیست، هيولائی است "دست آموز" استعمار و«ميراث بر- مجری » همهء تجربه های ض

  بیشتر ببینید
 • 2018-02-05در دفاع از مقاومت عطا محمد ن

  شرایط سیاسی - اجتماعی کشور در کٌل، آشفته، هولناک وناگوار است. لیکن وضعیت تاجیک بطور ویژه .تاجیک به دلایلی ناتوانی ساختاری و مداخلات خارجی و داخلی به ضعف وزبونی بی ن

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-18از خیانت سوداگرانی مانند عب

    "جلالت مآب" عبدالله عبدالله! بر فراز دوش مردمانی از  حوزه - مقاومت – با هزار رنج  و مرارت،  اما مغرورانــهء با سرهای بلند به آرزوی فردای آباد و روشنِ طی هشت سال ت

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-06با شناختن عناصر مشکوک و خائ

    شکست های پیهم، ما را نباید از درك ضعف‌ها و اشتباهات اساسی  به ظاهر رهبران سياسی تاجیک  غافل‌  سازد. در يک بيان کلی بايد بگويم: سقوط آسان و شگفت‌انگیز "تاجیک" از

  بیشتر ببینید
 • 2018-01-04خیزش بزرگ‌

    ما در آستانه خیزش بزرگ‌ قرار گرفته ایم که «عطا محمد نور» آن را رهبری می کند. این مقاومت توان ونیروی خود را از بی عدالتی، جنایت، سرکوب و خواست های منکوب شد که طی‌ ص

  بیشتر ببینید
 • 2017-12-18پس از هفده سال

  هفده سال قبل یازده سپتامبر "خلق" شد. مصیبت عظیمی که ایجادگرش در واقع، نظام سرمایه داری در رأس (ایالات متحده آمریکا) بود.  در سال 2001 به دلایلی نمیشد  با قاطعیت چنین گف

  بیشتر ببینید
 • 2017-04-13برای گذر از برزخ تاریخی

      فهم اینکه چرا – تاجیک - در یک برزخ تاریخی و سرنوشت ساز  قرار گرفته است، شاید مسأله‌ ی خیلی پیچیده و رازآمیزنباشد. نگارنده معتقداست که به دورازحماسه سرائی با یک

  بیشتر ببینید
 • 2016-12-30شکایتی از "ملا"

  از میان استعمار – استبداد و ارتجاع نقش آخری بیشتر از همه در کشور ما مهم و ویرانگر بوده است. بنابرآن، آگاهی از وجود کارگزاران ارتجاع و عملکرد شان بسیار تعیین کننده می

  بیشتر ببینید
 • 2016-09-28اقوام زیـــــــــر ستم متح

  تاجیک،هزاره،ازبک... برای پايداری در برابر زوال و نابودی و سنگرسازی، فارغ از دغدغه های « قومی – مذهبی» متحد شوید . آﺷﻮب ﺑﯽ اﻣﺎن به منظور تقسیم دنیا و چپاول جان و م

  بیشتر ببینید
 • 2016-08-12« تاجیک پس از احمدشاه مسعود

  احمد شاه مسعود، در زﻣﺎن حیات اش  ﺑﮫ اﻣﻮری ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﮫ  نظام  ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﮥ " قبیله سالار "   و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ " حمایت کارتل های نفتی " را ﺑﮫ وﺟﻮد آور

  بیشتر ببینید
 • 2016-06-16نخبه هـــــــای اقوام زیر س

  پشتون = افغان، در طول تاريخ حکومتداری خود، و بخصوص در این چند دهه اخير، نه تنها عامل وحدت بشمار نرفته، که مهمترين عامل ايجاد تفرقه های کين توزانه، کشتارها، غصب زمین ه

  بیشتر ببینید
 • 2015-07-31تــا دیــری نشده اقــدام کن

  حوادثی که درمنطقۀ خاورمیانه (که ما نیز شامل آن می شویم )دارد اتفاق می افتد، به هیچ عنوان تصادفی نیست.تردیدی وجود ندارد که در هرکشوری بستر سیاسی- اجتماعی وزمینه ها و شر

  بیشتر ببینید
 • 2015-06-12​پیام هــــــای هوشدار !

  گوش کن ای تاجیک! آمرصاحب گفت: "سرزیر بالت نگیر و چرت نزن. بیا خودت تاریخ ساز شو! بگذار تا بی.بی.سی، گپ تو را بگوید، تاریخ سرگذشت تو را نوشته کند، که درهمین وقت، کدام مردم

  بیشتر ببینید
 • 2015-05-15از افشأ کمبودهای خود و از نق

  ما بحران عاطفی – واقعی ناشی از نبود ایشان را، در درهم ريختگی، سرگردانی و گیجی که روشنفکران و به ظاهر رهبران "تاجیک"در آن گیرمانده اند، به مفهوم دقیق کلمه نَظارَه گره

  بیشتر ببینید
 • 2015-04-17فرخنده، ما را به سخن آورد

  فرخنده، ما را به سخن آورد باری، من گفتم پنهان کردن و نگفتن را دور از انسانیت - جوا ن مردی و خیانت به "فرخنده" میدانم .فرخنده ای که داد زد " کیست تا مرایاری کند" اما هیچکی

  بیشتر ببینید
 • 2015-03-29به پیشگاه خواهر نازینم فرخن

  بی پرده خدمت شما بیان میکنم که ، این حادثه و جنایت بی نظیر در برابر «فرخنده» ، من را در شرایطی قرار داده - که پژواک هولناک شکستن باور های خود را تا اعماق روح و روانم احس

  بیشتر ببینید
 • 2015-02-02از کـــدامـیــــــــن درد

  مردم خدا(ج) باورِ کشورمن، ازکهن سال تا به جوانش، از زن تا به مردش، از روشنفکر تا به غیر روشنفکرش،از خاص تا به عامش در هر حالت – زمان از درمان دردهايش بگیر، تا به جستجوی

  بیشتر ببینید
 • 2015-01-17بـیـــان دردِ دلــی بـــــ

  بیان دردِ دلی با تاجیکان ای تاجیک، ای وارث پیام آوری پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. ای کهن یادگار ایران زمین ،ای میراثدار فرزانگان تاریخ همچون مولانا، حافظ، سعدی

  بیشتر ببینید

نوشتن دیدگاه