25-11-2017

Jame Ghor

آغاز کمک های زمستانی برای دو هزار فامیل بیجا شده در غور
25-11-2017

Jame Ghor

آغاز کمک های زمستانی برای دو هزار فامیل بیجا شده در غور
عبدالروف غفوری رئیس عودت مهاجرین می گوید که برای دو هزار بیجاشده سال های قبل کمک های زمستانی که از طرف دفتر WFP در نظر گرفته شده بود، امروز آغاز یافت.
وی گفت، برای هر فامیل بیجاشده 150 کیلوگرام آرد، 15 لیتر روغن و 15 کیلو گرام نمک و دال در نظر گرفته شده است.

شنبه ۴ قوس ۱۳۹۶ برابر است با ۲۵ نوامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی