29-12-2015

Jame Ghor

آمادگی ها برای آشتی اقوام زی رضا و مهری در فیروزکوه
29-12-2015

Jame Ghor

آمادگی ها برای آشتی اقوام زی رضا و مهری در فیروزکوه

سه شنبه 8 جدی 1394 برابر است با 29 دسامبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مسوولان اداره محلی غور می گویند که تعداد از بزرگان قومی زی رضا و مهری در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به هدف آشتی میان این دو قوم بزرگ تجمعی را تشکیل داده اند و قرار است به زودی سران این اقوام با حضور داشت مسوولان اداره محلی یکدیگر را به آغوش بگیرند و خصومت های چندین دهه را خاتمه دهند.
گفته میشود که مردمان این دو قوم به گونه خود جوش و همچنان با تلاش های قوماندان امنیه آن ولایت تصمیم گرفتند که دیگر دامن اختلافات را بر چینند و به زندگی آرام و آزاد برگردند.
قبل ازین در یک حرکت خودجوش مردم اقوام زی رضا و تایمنی با هم آشتی کردند که به باور آگاهان این گونه آشتی های اقوام پایدار و مثمر خواهد بود.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی