22-04-2019

Jame Ghor

راحله رحمان زاده به عنوان رییس دارالمعلمین عالی غور بکار آغاز نمود
22-04-2019

Jame Ghor

راحله رحمان زاده به عنوان رییس دارالمعلمین عالی غور بکار آغاز نمود

خانم راحله رحمان زاده، که از طریق رقابت آزاد به سمت ریاست دارالمعلمین عالی غور راه یافته بود، امروز توسط والی غور و معین سواد حیاتی وزارت معارف به استادان این اداره معرفی و بکار آغاز نمود.
والی غور در حین معرفی خانم راحله گفت، زنان در امور حکومتداری نقش سالم دارند، جای خوشی است که خانمِ تحصیل کرده‌یی در راس موسسه تعلیمی قرار می گیرد که نمایان گر مشارکت فعال زنان در همه امور کشوری است.
>

خانم راحله رحمان زاده به مردم غور و محصلان اطمنیان داد که از تمام منابع ظرفیتی خود در بهبود امور تعلیمی تلاش میکند.
در سال روان این سومین خانم است که از طریق پروسه رقابت آزاد در راس ادارات دولتی در غور به کار گماشته میشود.

یک شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸ برابر است با ۲۰ اپریل ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

راحله رحمان زاده به عنوان رییس دارالمعلمین عالی غور بکار آغاز نمود

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب

آگهی