عکس لیست

بند برق ولایت غور

Saturday 26 November 2016

بند تولید برق پوزه لیچ ولایت غور: بدون تردید ترقی و رسیدن به شگوفایی اهد…

جنداک مرغاب

Tuesday 12 May 2015

تصاویر از جنداک مرغاب