عکس لیست

تصاویر پروژ ه سیاسنگ در مرکز ولایت غور

Monday 27 July 2015

این تصاویر با صد زبان تلاش مثمر خدمت فراموش ناشدنی وانتهای وطن پرستی را …

عکس های از کارکرد های یک هفته فعالیت من

Sunday 19 October 2014

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته این خاطره کاری ام را که در ج…