عکس لیست

تصاویر بردارن شایق الله دلدار اندرابی

Sunday 29 January 2017

در روز دستار بنده قاری عبدالمین

تصاویر شایق الله دلدار اندرابی

Sunday 29 January 2017

تصاویر شایق الله دلدار اندرابی

تصویر در روزهای برفی

Friday 3 February 2017

ای خدا بر سامعان رحمت بکن محفل ما را پر از نعمت بکن  

تصویر های شهید انجینر عبدالسمین «پژواک» روحش شاد و

Wednesday 17 May 2017

خدایا برادرم هم ازبرم رفت سمین جان رفتی و داغ بــــر دل برادران گذاشتی ن…

عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه ولسوالی اندراب

Friday 7 April 2017

تصویر های یاد گار از حمل سال 1396   

چند تصویر یاد گاری

Sunday 29 January 2017

به طور یاد گاری

چندر تصویر در منزه های سالنگ و اندراب به طور یادگا

Sunday 29 January 2017

چندر تصویر در منزه های سالنگ و اندراب به طور یادگا