عکس لیست

سفر کوتاهی در بند باین همراه با استاد فضل

Wednesday 14 January 2015

بند باین ولایت غور در فصل زمستان و برف باری