مجلات و کتب

جام غور

13Jan2015 12:04AM
1
شماره شانزدهم ماهنامه شنسبانیه

نظرات شما

شاه محمود محمود
بسمه و تعالی<br /> خوشحالم که یکبار دیگر ماهنامه وزین و علمی و وزین شنسبانیه را مرور مینمایم این شماره مجددا با یادداشتها و گردهمایی های 812 مین سال وفات سلطان غیاث الدین محمدسام اختصاص یافته است&nbsp; یاداوری از سلطان بزرگ ، تداعی امپراطوری غوری ها را دارد که شهی اسپان شان از بین النهرین تا بنگال و از خوارزم و سیحون و جیحون تا بحر هند سرزمین وسیع را تحت حاکمیت خویش داشتند و خطبه وسکه به نام نامی شان به نوا درمیامد .جای داشت که این بزرگذاشت در سطح دولتی و بین المللی برگزار میشد اما قضایا و حوادث کشور چنان به هم پیچیده ؛ که فرصت کار های علمی به فراموش سپرده شده است اما خوشبختانه انجمن جهانداران غوری که ممثل صدای غوری ها در کشور اند با دایر نمودن محفل ختم و ارایه مقالات در حوزه غرب کشور در شهر هرات ؛ از سلطان به وجه احسن یاد نمودند از خداوند بزرگ به همه شما عزیزان و هموطنان موفقیت و سرفرازی ارزومندم تا با تدویر چنین محافل و گرد همایی ها یاد گذشتگان را زنده نگهمیدارید و از دست اندرکاران ماهنامه اظهار سپاس دارم که این توشه بزرگ را به اختیار هموطنان قرار میدهد اجر دارین نصیب تان باد&nbsp;

نوشتن دیدگاه