مسئولین و دست اندرکاران وبسایت جام غور

عبدالقدیر علم
مدیر مسئول و بنیان گذار وبسایت جام غور
a.qadeeralam@gmail.com
قادر علم
مسئول تخنیکی و نشر مطالب در وبسایت جام غور
info@jame-ghor.com
حمیدالله ژواک
مدیریت بخش اخبار
و ریاست موسسه خیریه جام غور
hamidzhwak09@gmail.com
عبدالملک اوشانی
مدیریت بخش انگلیسی وبسایت و شبکه های اجتماعی
oshanimalek@gmail.com