تازه ترین خبر ها

مـــطــالـب جـدیــد

مجلات و کتب

پر بیننده ترین مقالات

عکس ها

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • تصاویر پروژ ه سیاسنگ در مرکز ولایت غور

  این تصاویر با صد زبان تلاش م…

 • تصاویــــر شاگردان لیسه مرکز ولسوالی تیوره

  تصاویر شاگردان لیسه مرکز ول…

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • تصاویر از بخش ورزش ولایت غور

  تصاویر از بخش ورزش ولایت غو…

 • تصاویر از بخش ورزش ولایت غور

  تصاویر از بخش ورزش ولایت غو…

 • تصاویر پروژ ه سیاسنگ در مرکز ولایت غور

  این تصاویر با صد زبان تلاش م…

 • نخستين نمايشـگـــاه هنري برگزار شد

    انجمن ادبی فیرزوکوه: نخ…

 • عکس هــــای دیدنی گیر مــانـــده گـــان خاک بادک غ

  عکس های دیدنی گیر مانده گان …

 • نقش و تأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جـــات در اط

  نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زرا…

 • نقش و تأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جـــات در اط

  نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زرا…

 • سفر کوتاهی در بند باین همراه با استاد فضل

  بند باین ولایت غور در فصل زم…

 • عکس های از کارکرد های یک هفته فعالیت من

  برگی از دفتر خاطرات فعالیت …

 • عکس هــــای دیدنی گیر مــانـــده گـــان خاک بادک غ

  عکس های دیدنی گیر مانده گان …

 • سفر کوتاهی در بند باین همراه با استاد فضل

  بند باین ولایت غور در فصل زم…

 • تصاویر از گزارش های ورزشی ولایت غور

  تصاویر از گزارش های ورزشی و…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • عکس از مناطق مختلف ولایت غور

  عکس از مناطق مختلف ولایت غو…

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • تصاویر پروژ ه سیاسنگ در مرکز ولایت غور

  این تصاویر با صد زبان تلاش م…

 • چند دانه عکس از میله سالنگ همراه دوستان از ولایات

  چند دانه عکس از میله سالنگ ه…

 • چـنــد تصویر از سالنگ

  چند تصویر از سالنگ

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • چـنــد تصویر از سالنگ

  چند تصویر از سالنگ

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

 • تصاویر از گزارش های ورزشی ولایت غور

  تصاویر از گزارش های ورزشی و…

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • سفر کوتاهی در بند باین همراه با استاد فضل

  بند باین ولایت غور در فصل زم…

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • تصاویر از مناطق مرغاب ولایت غور

  تصاویر بسیار زیبای که توسط …

 • عکس از مناطق مختلف ولایت غور

  عکس از مناطق مختلف ولایت غو…

 • غور در قــــــــــالـــــــــــب تصویر

  غور در قالب تصویر

 • تصاویر پروژ ه سیاسنگ در مرکز ولایت غور

  این تصاویر با صد زبان تلاش م…

 • عکس از مناطق مختلف ولایت غور

  عکس از مناطق مختلف ولایت غو…

 • عکس از مناطق مختلف ولایت غور

  عکس از مناطق مختلف ولایت غو…

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • نخستين نمايشـگـــاه هنري برگزار شد

    انجمن ادبی فیرزوکوه: نخ…

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • چند دانه عکس از میله سالنگ همراه دوستان از ولایات

  چند دانه عکس از میله سالنگ ه…

 • غور در قــــــــــالـــــــــــب تصویر

  غور در قالب تصویر

 • نقش و تأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جـــات در اط

  نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زرا…

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • عکس هــــای دیدنی گیر مــانـــده گـــان خاک بادک غ

  عکس های دیدنی گیر مانده گان …

 • عکس هــــای دیدنی گیر مــانـــده گـــان خاک بادک غ

  عکس های دیدنی گیر مانده گان …

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • چند دانه عکس از میله سالنگ همراه دوستان از ولایات

  چند دانه عکس از میله سالنگ ه…

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • عکس های از کارکرد های یک هفته فعالیت من

  برگی از دفتر خاطرات فعالیت …

 • چند دانه عکس از میله سالنگ همراه دوستان از ولایات

  چند دانه عکس از میله سالنگ ه…

 • چــهـــــــار عکس از چهار دیارِ چغچران

  چهار عکس از چهار دیارِ چغچر…

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • تصاویــــر شاگردان لیسه مرکز ولسوالی تیوره

  تصاویر شاگردان لیسه مرکز ول…

 • عکس هــــای دیدنی گیر مــانـــده گـــان خاک بادک غ

  عکس های دیدنی گیر مانده گان …

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • نقش و تأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جـــات در اط

  نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زرا…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • تصاویر از بخش ورزش ولایت غور

  تصاویر از بخش ورزش ولایت غو…

 • تصاویــــر شاگردان لیسه مرکز ولسوالی تیوره

  تصاویر شاگردان لیسه مرکز ول…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • تصاویر از بخش ورزش ولایت غور

  تصاویر از بخش ورزش ولایت غو…

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • تصاویــــر شاگردان لیسه مرکز ولسوالی تیوره

  تصاویر شاگردان لیسه مرکز ول…

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • دیدار از مــنــــا ر قطب دهلی

    دیدار از منا ر قطب دهلی …

 • تصاویــــر شاگردان لیسه مرکز ولسوالی تیوره

  تصاویر شاگردان لیسه مرکز ول…

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • تصاویر از مناطق مرغاب ولایت غور

  تصاویر بسیار زیبای که توسط …

 • تصاویر از مناطق مرغاب ولایت غور

  تصاویر بسیار زیبای که توسط …

 • دیدار از مــنــــا ر قطب دهلی

    دیدار از منا ر قطب دهلی …

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

وضعیت آب و هوا

انتخاب محل دیگر

باد:
دید: خوب
رطوبت:
فشار:

نظر سنجی

آیا از کارکرد های والی جدید درین مدت راضی هستید؟

 • بلی زیاد
 • نخیر
 • نه مخالف ام و نه موافق
 • مدت زمان سنجش برای فعالیت های ایشان کافی نیست
 • ایشان هنوز کاری نکرده اند که راضی باشم یا نه

loader