تازه ترین خبر ها

مـــطــالـب جـدیــد

مجلات و کتب

پر بیننده ترین مقالات

عکس ها

 • عکس های از کارکرد های یک هفته فعالیت من

  برگی از دفتر خاطرات فعالیت …

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • تصاویر پروژ ه سیاسنگ در مرکز ولایت غور

  این تصاویر با صد زبان تلاش م…

 • تصاویــــر شاگردان لیسه مرکز ولسوالی تیوره

  تصاویر شاگردان لیسه مرکز ول…

 • نقش و تأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جـــات در اط

  نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زرا…

 • آثار هنری محلی بـــرادرم حمید الله

  آثار هنری محلی بـــرادرم حم…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • نقش و تأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جـــات در اط

  نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زرا…

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • تصاویر از گزارش های ورزشی ولایت غور

  تصاویر از گزارش های ورزشی و…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • تصاویر از بخش ورزش ولایت غور

  تصاویر از بخش ورزش ولایت غو…

 • تصاویر از مناطق مرغاب ولایت غور

  تصاویر بسیار زیبای که توسط …

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • غور در قــــــــــالـــــــــــب تصویر

  غور در قالب تصویر

 • تصاویــــر شاگردان لیسه مرکز ولسوالی تیوره

  تصاویر شاگردان لیسه مرکز ول…

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • نقش و تأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جـــات در اط

  نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زرا…

 • چـنــد تصویر از سالنگ

  چند تصویر از سالنگ

 • عکس از مناطق مختلف ولایت غور

  عکس از مناطق مختلف ولایت غو…

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • تصاویر پروژ ه سیاسنگ در مرکز ولایت غور

  این تصاویر با صد زبان تلاش م…

 • چند دانه عکس از میله سالنگ همراه دوستان از ولایات

  چند دانه عکس از میله سالنگ ه…

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • تصاویر از گزارش های ورزشی ولایت غور

  تصاویر از گزارش های ورزشی و…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • عکس هــــای دیدنی گیر مــانـــده گـــان خاک بادک غ

  عکس های دیدنی گیر مانده گان …

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • تصاویر پروژ ه سیاسنگ در مرکز ولایت غور

  این تصاویر با صد زبان تلاش م…

 • آثار هنری محلی بـــرادرم حمید الله

  آثار هنری محلی بـــرادرم حم…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • عکس های از کارکرد های یک هفته فعالیت من

  برگی از دفتر خاطرات فعالیت …

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • عکس های از کارکرد های یک هفته فعالیت من

  برگی از دفتر خاطرات فعالیت …

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • نخستين نمايشـگـــاه هنري برگزار شد

    انجمن ادبی فیرزوکوه: نخ…

 • دیدار از مــنــــا ر قطب دهلی

    دیدار از منا ر قطب دهلی …

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • نقش و تأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جـــات در اط

  نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زرا…

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • تصاویر از بخش ورزش ولایت غور

  تصاویر از بخش ورزش ولایت غو…

 • جنداک مرغاب

  تصاویر از جنداک مرغاب 

 • سفر کوتاهی در بند باین همراه با استاد فضل

  بند باین ولایت غور در فصل زم…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • تصاویر از بخش ورزش ولایت غور

  تصاویر از بخش ورزش ولایت غو…

 • چـنــد تصویر از سالنگ

  چند تصویر از سالنگ

 • عکس های از کارکرد های یک هفته فعالیت من

  برگی از دفتر خاطرات فعالیت …

 • تصاویر پروژ ه سیاسنگ در مرکز ولایت غور

  این تصاویر با صد زبان تلاش م…

 • نمایشگاه آثار میناتوری نثار احمد رحیمی

  نمایشگاه آثار میناتوری نثا…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • نقش و تأثیر مدرنیزه سازی زراعت و میوه جـــات در اط

  نقش وتأثیر مدرنیزه سازی زرا…

 • تصاویر از گزارش های ورزشی ولایت غور

  تصاویر از گزارش های ورزشی و…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • سفر کوتاهی در بند باین همراه با استاد فضل

  بند باین ولایت غور در فصل زم…

 • سفر کوتاهی در بند باین همراه با استاد فضل

  بند باین ولایت غور در فصل زم…

 • عکس های از کارکرد های یک هفته فعالیت من

  برگی از دفتر خاطرات فعالیت …

 • تصاویر از بخش ورزش ولایت غور

  تصاویر از بخش ورزش ولایت غو…

 • تصاویــــر شاگردان لیسه مرکز ولسوالی تیوره

  تصاویر شاگردان لیسه مرکز ول…

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • تصاویر پروژ ه سیاسنگ در مرکز ولایت غور

  این تصاویر با صد زبان تلاش م…

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • چــهـــــــار عکس از چهار دیارِ چغچران

  چهار عکس از چهار دیارِ چغچر…

 • عکس از مناطق مختلف ولایت غور

  عکس از مناطق مختلف ولایت غو…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • تصاویــــر شاگردان لیسه مرکز ولسوالی تیوره

  تصاویر شاگردان لیسه مرکز ول…

 • عکس از مناطق مختلف ولایت غور

  عکس از مناطق مختلف ولایت غو…

 • تصاویر از گزارشات ولایت غور

  تصاویر از مناطق مختلف و بمن…

 • نوازش و ستایش غور در لندن

  نوازش و ستایش غور در لندن

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • تصاویــــر شاگردان لیسه مرکز ولسوالی تیوره

  تصاویر شاگردان لیسه مرکز ول…

 • عکس های از قـــریه تگاب اشنان ولسوالی تولک ولایت غ

  عکس های ازقریه تگاب اشنان و…

 • زیبایی چـغـچـــــــــــران به روایت تصویر

  زیبایی چغچران به روایت تصوی…

 • غور در قــــــــــالـــــــــــب تصویر

  غور در قالب تصویر

 • بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

  بامیان؛ قلب تپنده هزارستان

 • عکس های از ولـســـوالـــــــــی تیوره

    عکس های بهاری از ولسوال…

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

 • چـنــد تصویر از سالنگ

  چند تصویر از سالنگ

 • عکس هـــــای زیبا و دیدنی از منطقه دهن حصارک ولسوا

  عکس های زیبا و دیدنی از منطق…

ویدیو ها

?قادر به دیدن نبودن

جنداک

دره شاه و عروس که در قسمت شرق روستای جنداک موقیعت دارد ت…

وضعیت آب و هوا

انتخاب محل دیگر

باد:
دید: خوب
رطوبت:
فشار:

نظر سنجی

نظر شما راجع به اولین والی زن در ولایت غور چیست ؟

 • موافق ام
 • مخالف ام
 • مرد بودن و یا زن بودن ملاک نیست
 • نظری ندارم

loader